Dragi colegi, cadre didactice,
Dragi colegi, studenţi români şi de pretutindeni,
Dragi colegi, personal administrativ,

Am ales să vă vorbesc pe acestă cale pentru a surmonta, pe cât posibil, separarea fizică impusă de situația gravă prin care trecem cu toții.

Lumea, așa cum o percepem fiecare dintre noi, s-a schimbat brusc, iar viitorul imediat devine imprevizibil. Ni se cere să luptăm, să fim în alertă, să ne modificăm felul de a preda, de a învăţa, de a lucra, de a ne comporta, de a trăi zi de zi, felul de a fi, în totalitate. Trebuie să luptăm împotriva CONTAMINĂRII.

O facem, fiecare, după puterea și abilitățile personale: evităm contactele fizice, dezinfectăm, ne protejăm pe noi și pe cei din jur, ajutăm pe cei care au nevoie, lucrăm în spital și în Universitate, învăţăm să folosim metode noi de interacțiune pentru a trece cu bine, și noi, și ceilalți, de aceste vremuri grele. Și în tot acest timp ne întrebăm dacă facem destul, dacă facem ce trebuie, dacă suntem pregătiți pentru ce va urma și dacă, și când, până la urmă, va fi bine.

Dragii mei colegi, sunt, poate mai mult decât oricând, mândru că suntem împreună, în Universitatea noastră. Sunt mândru și am încredere că, fiind astfel împreună, ne putem, totuși, CONTAMINA.

Să ne contaminăm unii pe alții cu ce e mai bun în fiecare dintre noi.

Să ne contaminăm cu seriozitatea și dedicația de a forma în continuare studenții noștri.

Să ne contaminăm cu seriozitatea de a ne pregăti în continuare pentru a deveni medici, medici dentiști, farmaciști, bioingineri și profesioniști în sănătate.

Să ne contaminăm cu atenția și devotamentul de a lucra în continuare pentru bunul mers al Universității.

Dragi colegi, cadre  didactice,

Va trebui să ne adaptăm cerințelor de interacțiune la distanță în toate aspectele vieții noastre profesionale în săptămânile care urmează. Am început deja de puțin timp cursurile și lucrările practice online respectând integral orarul normal de desfășurare a activității didactice pentru acest semestru, la toate programele de studiu oferite de Universitate. Mulțumesc echipei care a lucrat contra cronometru pentru a face disponibilă soluția Microsoft Teams pentru cei 11.000 de membri ai comunității noastre academice într-un timp atât de scurt. Suntem, probabil, prima Universitate din România care reușește acest lucru. Am ales să ne grăbim să transferăm integral activitatea noastră online din două motive: pe de o parte, pentru a asigura continuitatea formării studenților noștri în condițiile suspendării cursurilor față în față; pe de altă parte, pentru a asigura continuitatea activității tuturor cadrelor didactice în condițiile muncii de acasă.

Îmi dau seama, împreună cu voi, că au existat deja dificultăți de funcționare. Sunt conștient că vor apărea și altele pe parcurs, dar vă asigur că lucrăm împreună cu echipa Centrului de comunicații pentru a le remedia și a îmbunătăți funcționalitatea interacțiunilor online.

Dincolo de soluția tehnică, este o provocare pentru noi toți să ne adaptăm predarea la mediul online. Nu am fost pregătiți pentru acest transfer virtual, așa cum nici studenții noștri nu au avut ocazia să o facă. Va trebui să ne folosim creativitatea individuală pentru a trece de tracul primului moment, astfel încât să fim capabili, cât mai curând, să împărtășim cele mai bune experiențe și metode, care să devină apoi aplicabile la nivelul întregii comunități.

 

Dragi colegi, studenți români și de pretutindeni,

Online-ul, așa cum îl știți, va căpăta noi valențe pentru voi. Online-ul nu mai este un mediu preponderent destinat entertainement-ului ci devine un mediu de învățare, de interacțiune profesională, de evaluare, și de documentare. Pentru că, în perioada următoare, comunicarea clasică va fi mult limitată, pentru a beneficia cât mai mult de soluția tehnică implementată deja, este esențial să fiți conectați la canalele oficiale de comunicare online ale Universității. Ca și pe colegii profesori, vă rog să vă folosiți creativitatea pentru a îmbunătăți constant modul de desfășurare a activității didactice online. Mai mult decât oricând, este nevoie să vă transformați din simplu public în actori și colaboratori ai actului didactic.

Scopul meu și al colegilor cadre didactice, este să folosim toate modalitățile de a ne asigura că formarea voastră profesională are cât mai puțin de suferit din cauza crizei pe care o parcurgem. De aceea avem nevoie să ne fiți parteneri în toate aceste demersuri.

 

Dragi colegi, personal administrativ,

Munca unora dintre voi va trebui să se desfășoare în continuare în Universitate. Voi sunteți cei care fac lucrurile să se miște și care pun la punct toate detaliile pentru ca studenții și cadrele didactice să își îndeplinească misiunea. Voi asigurați capacitatea Universității noastre de a relua activitatea normală atunci când situația o va permite. Munca voastră, a celor care vor trebui să lucreze de acasă, va fi dedicată susținerii noului mediu de educație online. Contez pe profesionalismul și capacitatea voastră de adaptare pentru a vă desfășura activitatea curentă la distanță dar și pentru a putea interveni imediat cu soluții, în orice moment va fi nevoie.

Prioritatea noastră rămâne mereu sănătatea, siguranța și bunăstarea fiecărui membru al comunității Universității noastre.

Dragii mei,

Lumea noastră e în schimbare. Să căutăm înăuntrul nostru forța și înțelepciunea de a o reîmpodobi cu frumusețe.

Să ne contaminăm cu încrederea că vom reuși împreună! Pentru că avem același drum!

 


Dear colleagues, Teachers,
Dear colleagues, Students from Romania and abroad,
Dear colleagues, Administrative Staff,

I have chosen to talk to you this way in order to overcome, as much as possible, the physical distancing imposed by the severe situation we are all facing.

Our world, as perceived by each of us, has abruptly changed and the immediate future becomes unpredictable. We are asked to fight, to be alert, to change completely the way we teach and learn, the way we work, the way we behave, the way we live our daily lives. We need to fight CONTAGION.

We do just that, individually, according to our strength and abilities: we avoid physical contact, we disinfect, we protect ourselves and the ones around us, we help those in need, we work in the hospitals and in the University, we learn to use new methods of interaction so that we and all the others prevail over this time of hardship. Meanwhile we ask ourselves if we are doing enough, if we are doing the right thing, if we are ready for what is to come and finally if, and when, everything will be all right.

My dear colleagues, I am, maybe more than ever, proud we are together, within our University. I am proud and I trust that together we can, nevertheless, CONTAMINATE each other.

Let us contaminate each other with everything that is good within us.

Let us contaminate each other with the attention and dedication to training our students.

Let us contaminate each other with the commitment to learn and train to become doctors, pharmacists, bioengineers and health professionals.

Let us contaminate each other with the enthusiasm and perseverance to do our work to keep the University going.

Dear colleagues, Teachers,

We will have to adapt to the novel requirements of remote interaction in all aspects of our professional life for the weeks to come. We have recently started teaching lectures and practical works online fully respecting the normal schedule of teaching activity for this semester, for all the study programs offered by the University. I really appreciate the team that worked against the clock to make Microsoft Teams solution available to the 11,000 members of our academic community in such a short time. We are probably the first University in Romania to do this fully functional. We chose to hurry the transfer to our activity online for two reasons: on one hand, to ensure the continuity of our students’ training while lacking face-to-face interaction; on the other hand – to ensure the continuity of all the teachers’ activity while working from home.

I realize, together with you all, there were already operating inconveniences with the online platform. I am aware that others will emerge along the way, however I assure you that we work together with the Communications Center team to fix them and improve the functionality of all online interactions.

Beyond the technical solution, it is a challenge for us all to adapt our teaching to the online environment. We were not prepared for this virtual transfer, as neither our students had the opportunity to do so. We will have to use our own creativity to overcome the fright of the first moment, so that we are able, as soon as possible, to share the best experiences and methods, which then become applicable to the whole community.

 

Dear colleagues, Students from Romania and abroad,

The online environment, as you know it, will gain new meanings for you. Online is no longer a predominant environment for entertainment but becomes an environment for learning, professional interaction, evaluation, and documentation. Because during the following weeks the classical communication will be very limited, to benefit as much as possible from the technical solution already implemented, it is essential for you to be connected to the official online communication channels of the University. As I have already advised your fellow teachers, please use your creativity to constantly improve the way the online teaching activity unfolds. More than ever, you need to transform yourself from simple public into actors and collaborators of the teaching/learning act.

My goal and my colleagues’ goal are to use all the means to ensure that your professional training suffers the least because of the crisis we are going through. That is why we need to be partners in all these endeavors.

 

Dear colleagues, Administrative Staff,

Some of you will have to continue your work from the University. You are the ones moving things and arranging all details so that students and teachers can fulfill their mission. You ensure our University’s ability to resume normal activity when the situation allows. For those of you who will have to work from home – your work will be dedicated to supporting the new online education environment. I count on your professionalism and your ability to adapt in order to carry out your current activity from home but also to be able to immediately intervene with solutions, any time needed.

Our priority remains always the health, safety and well-being of each member of our University community.

 

Dear Colleagues,

Our world is changing. Let us seek within us the strength and wisdom to embellish this world with beauty.

Let’s CONTAMINATE ourselves with the confidence that we will prevail.

 


Chers collègues, Professeurs,
Chers collègues, étudiants roumains et de partout,
Chers collègues, personnel administratif,

J’ai choisi de vous parler de cette manière afin de surmonter, dans la mesure du possible, la séparation physique imposée par la situation grave que nous tous traversons.

Le monde, tel que nous le percevons chacun, a brusquement changé et l’avenir immédiat devient imprévisible. On nous demande de lutter, d’être vigilants, de changer notre façon d’enseigner, d’apprendre, de travailler, de nous comporter, de vivre au quotidien, notre façon d’être entièrement. Nous devons lutter contre la CONTAMINATION.

Nous le faisons, chacun, selon notre pouvoir et nos capacités personnelles: nous évitons le contact physique, nous désinfectons, nous protégeons nous- memes et ceux qui nous entourent, nous aidons ceux qui en ont besoin, nous travaillons à l’hôpital et à l’Université, nous apprenons à utiliser de nouvelles méthodes d’interaction pour surmonter, nous et les autres, ces moments difficiles. Et pendant tout ce temps, nous nous demandons si nous en faisons assez, si nous faisons la bonne chose, si nous sommes prêts pour ce qui va se passer et si, et quand, jusqu’à la fin sera bien.

Mes chers collègues, je suis, peut-être plus que jamais, fier d’être ensemble dans notre Université. Je suis fier et j’ai la confiance qu’étant ainsi ensemble, nous pourrons, toutefois, nous CONTAMINER.

Contaminons-nous mutuellement avec ce qu’il y a de mieux en chacun de nous.

Contaminons-nous avec la sérieux et le dévouement de continuer à former nos étudiants.

Contaminons-nous avec la sérieux de continuer à nous préparer à devenir médecins, pharmaciens, bio-ingénieurs et professionnels de santé.

Contaminons-nous avec l’attention et le dévouement de continuer à travailler pour le bon cours de l’Université.

Chers collègues, professeurs,

Nous devrons nous adapter aux exigences d’interaction à distance dans tous les aspects de notre vie professionnelle dans les semaines à venir. Nous avons déjà commencé récemment les cours et les travaux pratiques en ligne en respectant pleinement le calendrier normal des activités d’enseignement pour ce semestre, à tous les programmes d’études offerts par l’Université. Je remercie à l’équipe qui a travaillé contre la montre pour mettre la solution Microsoft Teams à la disposition des 11 000 membres de notre communauté universitaire en si peu de temps. Nous sommes probablement la première Université de Roumanie qui a réussi à le faire. Nous avons choisi de nous dépêcher de transférer intégralement notre activité en ligne pour deux raisons: d’une part, pour assurer la continuité de la formation de nos étudiants dans les conditions de suspension des cours face à face; d’autre part pour assurer la continuité de l’activité de tous les enseignants dans les conditions de travail à domicile.

Je me rends compte, ensemble avec vous, qu’il y avait déjà des difficultés de fonctionnement. Je suis conscient que d’autres viendront, mais je vous assure que nous travaillons avec l’équipe du centre de communication pour les corriger et pour améliorer les fonctionnalités des interactions en ligne.

Au-delà de la solution technique, c’est un défi pour nous tous d’adapter notre enseignement à l’environnement en ligne. Nous n’étions pas préparés à ce transfert virtuel, tout comme ni nos étudiants n’ont pas eu l’occasion de le faire. Nous devrons utiliser notre créativité individuelle pour surmonter le stress du premier moment, pour pouvoir être capables, le plus vite possible, partager les meilleures expériences et méthodes, qu’elles deviennent après applicables à l’ensemble de la communauté.

 

Chers collègues, étudiants roumains et d’en tous  lieux,

L’environnement en ligne, comme vous le savez, obtiendra de nouveaux atouts pour vous. En ligne n’est plus un environnement prédominant pour le divertissement, mais il devient un environnement d’apprentissage, d’interaction professionnelle, d’évaluation et de documentation. Parce que dans la prochaine période la communication classique sera très limitée, pour bénéficier au maximum de la solution technique déjà mise en œuvre, il est indispensable d’être connectés aux canaux de communication en ligne officiels de l’Université. Veuillez utiliser, comme vos collègues professeurs,  votre créativité pour améliorer constamment le déroulement de votre activité d’enseignement en ligne. Plus que jamais, vous devez vous transformer du simple public en acteurs et collaborateurs de l’acte pédagogique.

Mon objectif et celui de mes collègues est d’utiliser tous les moyens et de nous assurer que votre formation professionnel ait le moins à souffrir à cause de la crise que nous traversons. C’est pourquoi nous avons besoin d’être partenaires dans toutes ces démarches.

 

Chers collègues, personnel administratif,

Le travail de certains d’entre vous devra se poursuivre à l’Université. Vous êtes ceux qui font bouger les choses et qui mettez aux points tous les détails pour que les étudiants et les enseignants puissent remplir leur mission. Vous assurez la capacité de notre Université à reprendre l’activité normale lorsque la situation va  le permettre. Votre travail, de ceux qui devront travailler à domicile, sera consacré à soutenir le nouvel environnement d’apprentissage en ligne. Je compte sur votre professionnalisme et votre capacité à vous adapter pour mener à bien votre activité actuelle à distance, mais aussi pour pouvoir intervenir immédiatement avec des solutions, à tout moment dont on aura besoin.

Notre priorité reste toujours la santé, la sécurité et le bien-être de chaque membre de notre communauté universitaire.

Mes chers,

Notre monde change. Cherchons en nous la force et la sagesse pour l’embellir de beauté.

Contaminons-nous avec la confiance que nous réussirons ensemble.

On a le meme chemin.