Admitere UMF Iași: rezultate, contestații, confirmarea locului

iul. 22, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Duminică, 24 iulie, va avea loc concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore.

Ierarhizarea candidaților

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a notelor obținute de candidați la concursul de admitere și în ordinea opțiunilor pentru programele de studii, în limita numărului de locuri (bugetate și cu taxă) pentru fiecare program de studii.

În cazul existenței mai multor candidați cu notă egală cu cea a ultimului loc repartizat inițial, se apelează la criterii de departajare după cum urmează:

  1. punctajul obținut la materia obligatorie la proba scrisă
  2. media de la examenul de bacalaureat.

Contestații

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun on-line (contestatii.admitere.test-grila@umfiasi.ro) prin completarea cererii tip, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Se iau în considerare numai contestațiile care privesc rezultatul propriu obținut în urma concursului de admitere.
Contestațiile vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor.
După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

Rezultate

Rezultatele la examenul de admitere vor fi publicate prin anonimizarea numelui și prenumelui candidatului, pe baza unui cod unic de înregistrare primit la validarea dosarului de admitere.

Rezultatele provizorii și finale ale concursului de admitere sunt aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe site-ul Universității după finalizarea procesului de scanare, specificându-se ora și data. Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două tipuri de liste (alfabetice și cu ierarhizarea candidaților): Liste provizorii – generate înainte de depunerea contestațiilor și liste finale – generate după soluționarea contestațiilor, care vor cuprinde rezultatele definitive și incontestabile.

Repartiția pe locurile rămase neocupate a candidaților eligibili se va face în funcție de nota obținută și opțiunea suplimentară exprimată în momentul înscrierii on-line. La efectuarea acestei repartiții, se vor avea în vedere, în ordine:
– nota candidatului;
– opțiunea suplimentară a candidatului

Confirmarea locului și înscrierea la facultate (până pe 5 august)

După afișarea rezultatelor finale, candidații trebuie să confirme în scris locul, până la data de 05 august 2022. Aceștia se vor programa online, prin intermediul platformei de programare, pentru confirmarea locului și înscriere. În ziua și la ora programată, se vor prezenta la secretariatul facultății cu următoarele documente în original:

Candidații admiși pe locuri fără taxă:
– fișa de înscriere
– dovada achitării taxei de înmatriculare
– contractul de studii completat şi semnat
– diploma de bacalaureat/adeverinţa care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original
– copie după certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul
– adeverinţa medicală depusă la încărcarea pe platformă

Candidații admiși pe locuri cu taxă:
– fișa de înscriere
– dovada achitării taxei de înmatriculare
– contractul de studii completat şi semnat
– diploma de bacalaureat/adeverinţa care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original
– copie după certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul
– adeverinţa medicală depusă la încărcarea pe platformă
– dovada achitării a 1/3 din valoarea taxei de şcolarizare.

Primii 50 de candidați din listă pot opta pentru ocuparea locurile cu taxă prin completarea unui angajament până la data de 05 august 2022, care va fi transmis on-line (în format scanat sau pdf) la adresa de e-mail a decanatului facultăţii la care a susţinut concurs de admitere. Achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare se va face în intervalul 8-12 august 2022, după afișarea numărului de locuri neconfirmate de candidații admiși cu / fără taxă, doar de către candidații care au completat angajamentul și care se încadrează, în ordinea mediilor, în numărul de locuri rămase neconfirmate. Odată cu achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare, acești candidați vor completa și fișa de înscriere și vor achita taxa de înmatriculare.

Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/ adeverinței de bacalaureat, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, în momentul confirmării locului. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către student.