Concursul de admitere la UMF Iași: cum decurge înscrierea online

mai 14, 2020 | @ Academic | 5 comentarii

Admiterea la studii superioare în Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, pentru toate ciclurile universitare (atât pentru locurile finanțate de bugetul de stat, cât și pentru locurile cu taxă) se realizează numai prin concurs de admitere, în limita locurilor aprobate pentru anul respectiv, în concordanță cu măsurile luate de autorităţi la nivel național, pentru a preveni răspândirea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. Candidații se vor înscrie la concursul de admitere online, prin completarea unui formular tip (accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere). Testul grilă pentru admiterea  în ciclul universitar de licență se va desfăşura în mod clasic duminică, 26 iulie2020.

“Anul acesta înscrierea la concursul de admitere se va desfășura exclusiv online și-i rog pe viitorii candidați să consulte cu atenție metodologia, pentru a vedea exact cum decurge acest proces.  De asemenea, o altă noutate o reprezintă posibilitatea ca acei candidați care, în urma concursului de admitere, nu au reușit să ocupe un loc fără taxă sau un loc cu taxă la programul de studii ales ca primă opțiune, să poată opta pentru următorul/următoarele program/programe de studii din lista de opțiuni completată la înscriere, în limita locurilor disponibile, după ocuparea locurilor de către candidații care au ales ca primă opţiune programul de studii respective. De asemenea,  având în vedere măsurile care au fost luate la nivel național privind desfășurarea învățământului la distanță, online, caietele cu întrebări nu vor cuprinde teste din materia de liceu aferentă programei școlare pentru clasa a XII-a, semestrul II, anul școlar 2019-2020. Această prevedere se referă la manualul de matematică de clasa a XII-a, din bibliografia pentru concursul de admitere la Facultatea de Bioinginerie Medicală”, a precizat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași. 

Cum te înscrii

Actele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse online (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere:

 • Fişă de ȋnscriere (generată ȋn aplicaţie)
 • cartea de identitate (sau adeverință de la Serviciul Evidența Populației în cazul pierderii actului original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere;
 • pașaportul, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene și românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil într-unul din statele menționate, care doresc să studieze în U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași.

Actul de identitate pe care candidatul l-a depus online va fi utilizat pentru legitimare la intrarea în sala de concurs.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • fișa de înscriere
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat. Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate și autentificate de autoritățile de resort din țara emitentă.
 • pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu. Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.
 • Document eliberat de C.N.R.E.D./M.E.C. care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii de licență.

Candidații absolvenți ai învățământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare vor depune și diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, în copie legalizată, precum și adeverință din care să reiasă regimul financiar pentru fiecare an universitar.

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2), eliberat de către instituțiile abilitate de M.E.C. sau de către Centrul de Limbi moderne al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în baza susținerii testului pentru obținerea certificatului de competență lingvistică conform specificaţiilor afişate pe site-ul UMF “Grigore T. Popa” din Iaşi.

 • candidații pentru admiterea la al doilea program de studiu concomitent, vor depune la dosar o adeverință din care să reiasă regimul financiar pentru fiecare an de studiu promovat la specializarea la care sunt deja înmatriculați;
 • certificat de naștere
 • carte de identitate, în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere,
 • certificat de căsătorie (unde este cazul;
 • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere;
 • adeverința medicală tip de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice și este ”apt pentru înscriere la specializarea …”. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare.
 • fotografie dimensiuni 4/3 cm;
 • ordin de plată ce atestă achitarea taxei de înscriere;
 • candidații care pot beneficia de scutire de taxă, conform art.17, vor depune la dosarul de înscriere acte doveditoare, respectiv adeverința de salariat a părinților vizată de Inspectoratul Școlar de care aparține/U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași, etc;
 • candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;
 • candidații care provin din sistemul de protecție socială vor prezenta documente care să confirme apartenența la această categorie.
 • declaraţia privind autenticitatea documentelor transmise în format electronic (ANEXA nr. 1)
 • lista cu opțiuni pentru programele de licență la care dorește să se înscrie, care se completează online.

În aplicaţia de înscriere online candidații vor menționa:

 • acordul de a urma studiile în regim cu taxă, în cazul în care sunt admiși numai la această categorie;
 • adresa completă, adresă de e-mail și numărul de telefon la care pot fi contactați pentru comunicări urgente.

Candidații care sunt înmatriculați la un program de studii cu taxă în valută (indiferent de linia de predare – română, engleză sau franceză) se pot înscrie la concursul de admitere (test grilă) pentru aceeași specializare. Promovarea concursului de admitere are ca și consecință înscrierea în anul I de studii, pe loc bugetat sau cu taxă în conformitate cu media de admitere, sau înscrierea într-un an de studiu superior cu posibilitatea de a echivala studiile parcurse anterior numai dacă respectivul candidat este integralist și în limita locurilor disponibile.

După validarea de către candidat a aplicației pentru înscrierea la concursul de admitere, informațiile completate nu mai pot fi modificate și nu mai pot fi aduse completări la actele din dosarul online de concurs, excepție făcând solicitarea expresă din partea comisiei de verificare a eligibilității dosarului.

Candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale, precum şi cu privire la corectitudinea și veridicitatea datelor și documentelor din dosarul de concurs online încărcat pe platforma dedicată concursului de admitere.

În urma verificării eligibilităţii dosarului de înscriere, candidatul va primi pe adresa de e-mail un cod de participare la proba scrisă a concursului de admitere.

Fiecare candidat va prezenta la intrarea în sala de concurs o o declaraţie pe propria răspundere privind starea sănătăţii. Ora începerii probei și repartiția pe săli a candidaților vor fi afișate, după terminarea înscrierilor  pe site-ul Universității, pentru a permite candidaților identificarea clădirilor unde se va desfășura concursul.

Pentru mai multe amănunte, consultați Metodologie proprie a concursului de admitere – iulie 2020.