Cum se desfășoară examinarea online – ghidul studentului

mai 13, 2020 | @ Studenti | 0 comentarii

Marți, 12 mai, Senatul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa” din Iași a discutat și aprobat procedura privind desfășurarea examinării online, în concordanță cu măsurile luate de autorități pentru a preveni răspândirea infecției cu virusul SARS-COV-2.

„Având în vedere contextul în care ne aflăm, în conceperea și redactarea procedurilor dedicate activităților online am luat în considerare, am discutat și am acceptat toate argumentele consecvente ale celor implicaţi în activitatea didactică – cadre didactice și studenți. Procedurile sunt publicate pe site și le puteți consulta. Continuăm să ne confruntăm cu această situație de urgență de sănătate publică care ne solicită adaptări în permanență. Nu este ușor, este o provocare pentru noi toți să ne adaptăm predarea și, acum, examinarea la mediul online. Sunt convins că, folosindu-ne creativitatea și înțelepciunea, vom reuși!”, a transmis prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Astfel, potrivit procedurii, examinarea studenţilor înmatriculaţi la programele de licenţă și master în sesiunea ordinară 2 se va desfășura online printr-o evaluare a cunoștinţelor tip probă orală, din materia de curs și lucrări practice / stagii predată pe parcursul semestrului al doilea (sau pe parcursul intregului an universitar, pentru examenele de an). În acest scop se utilizează aplicaţia Microsoft Teams, care oferă posibilitatea de interacțiune directă audio/video, comunicare directă, precum şi a poștei electronice, utilizând adresa de e-mail profesională. Aplicaţia menţionată permite modalităţi de construire a unui mediu de interacțiune virtuală, stocarea de date în Cloud cu capacitate nelimitată. Procesul de evaluare al studenţilor va respecta modalitatea de evaluare ȋnscrisă ȋn Fişa Disciplinei, şi ȋn Planul de ȋnvăţămȃnt, respectiv Colocviu/Verificare sau Examen.

Calendarul examenelor

Sesiunea ordinară 2 se desfășoară în perioada 30 mai – 29 iunie 2020.

Evaluările tip Colocviu, corespunzătoare semestrului al doilea al anului universitar 2019-2020 se pot realiza până ȋn data de 29 mai 2020.

Susţinerea examenelor credit și restanţă se va desfășura în perioada 30 iunie-12 iulie 2020.

Pentru studenţii care sunt ȋn ani terminali, perioada de susţinere a examenelor credit, modificare de calificativ și restanţă este 30 iunie-12 iulie 2020.

Pentru studenţii din an terminal ai Facultăţii de Farmacie, susţinerea examenului de practică de specialitate se va desfășura în perioada 7-13 septembrie 2020.

Pentru studenţii care nu sunt ȋn ani terminali, examenele de modificare de calificativ, examenele restante și examenele credit, evaluarea activităţii practice și a gărzilor se vor desfășura și în perioada 7 – 13 septembrie 2020.

Stabilirea datelor de examinare

Stabilirea datelor de examinare se face de comun acord, transmis prin e-mail, între șeful de serie și titularul de curs. Examenele pot fi programate și desfășurate între orele 8:00 și 20:00. Examenele pot fi stabilite atât în cursul zilelor lucrătoare ale săptămânii, cât și în zilele de sâmbătă și duminică. Intr-o zi se pot programa maximum 4 grupe. Seful de an centralizează programările de la șefii de serie. Programarea examenelor se comunică prin e-mail Decanatului Facultăţii de către coordonatorii de activitate didactică și de către șeful de an. Pe baza formularelor primite, Decanatele Facultăţilor elaborează cȃte un document pentru fiecareprogram de studii. Decanatele Facultăţilor vor posta pe site-ul Universităţii (prin transmitere către Centrul de Comunicaţii), la secţiunea „Sesiunea ordinară nr. 2”, programările examenelor pentru toţi anii de studiu și pentru toate programele de studii de licenţă şi master. După afișare, calendarul devine obligatoriu și nu mai poate fi schimbat decât cu aprobarea Decanatului. Un student nu poate susţine examen la mai mult de o disciplină, în aceeași zi. In cazuri excepţionale, studentul care, din motive obiective, nu se poate prezenta la examen cu grupa sa, poate solicita în scris, pe e mailul profesional, cadrului didactic titular al cursului, reprogramarea examinării cu o altă grupă.

Aplicaţia “Microsoft Teams” permite configurarea grupurilor de examinare, conform instrucţiunilor furnizate de Centrul de Comunicaţii. Constituirea grupurilor de examinare din studenţi şi cadrele didactice care fac parte din comisia de examinare poat fi efectuată în două moduri:

– de către fiecare cadru didactic – titular al cursului, prin accesarea aplicaţiei: https://catalog.umfiasi.ro unde se află „panoul de comandă” pentru întreaga activitate didactică;

– de către personalul Centrului de Comunicaţii, ca urmare a unei solicitări de suport tehnic, transmisă prin e-mail, telefonic sau direct din aplicația Microsoft Teams.

Verificarea de către Secretariatul Facultăţilor a achitării integrale a taxei de școlarizare (unde este cazul)

Cu cel puţin 24 de ore înainte de data programată pentru susţinerea examinării on-line, Secretariatele Facultăţilor vor transmite coordonatorilor de activitate didactică lista studenţilor care nu au achitat integral taxa de școlarizare; acești studenţi nu vor putea participa la procesul de examinare (conform Contractului de studii asumat la ȋnceputul anului universitar).

Desfăşurarea activităţii propriu-zise de examinare

Evaluarea studenţilor la disciplinele prevăzute cu forma de evaluare tip Examen se desfăşoară sub formă de probă orală, on-line, în timpul sesiunilor de examen stabilite prin structura calendaristică a anului universitar. Comisia de examen are obligaţia de a accesa platforma Microsoft Teams, conform orarului de derulare a examenului şi invită studenţii programaţi la examinare. Cadrul didactic va desfăşura examinarea numai cu studenţii ale căror nume figurează pe lista generată şi transmisă de către Decanatul facultăţii. Dintr-o grupă de studenţi pot participa simultan la examinare un număr de 3-4 studenţi. Atât studenţii cât și comisia de examen vor avea camera video şi microfonul calculatorului deschise. Inainte de a începe examinarea, comisia de examen va solicita fiecărui student ce urmează a fi examinat să se legitimeze. Acesta va arăta în dreptul camerei calculatorului cartea de identitate sau pașaportul, iar examinatorii se vor asigura de corespondenţa dintre documentul respectiv și persoana care l-a prezentat. In condiţiile în care studentul nu îndeplinește acestă condiţie nu poate participa la examen și este considerat absent.

În cazul tentativei de substituţie de persoană, studentul va fi exclus din examen. Examinatorii (titularul de curs și membrii comisiei) vor adresa întrebări studentului, din intreaga materie de curs și de lucrări practice/stagii; ceilalţi studenţi vor asista la derularea examinării colegului lor. La finalul examinării unui student, examinatorii îi vor comunica nota și apoi acesta va părăsi grupul de examinare urmând a fi invitat un alt student astfel încât în grup să existe întotdeauna 3- 4 studenţi. In momentul finalizării examenului pentru grupele programate, ultimii 3 studenţi nu vor părăsi grupul până când nu se încheie examinarea ultimului student. Pentru a promova examenul, nota trebuie să fie minimum 5,00 (cinci), aceasta certificând dobândirea cunoştinţelor minimale aferente unei discipline, promovarea unui examen şi obţinerea numărului de credite alocat disciplinei. Nota finală obţinută de student reflectă cunoștinţele practice și teoretice în urma examinării on-line; nu se va mai lua în calcul activitatea din timpul semestrului (10%).

Pentru formele de examinare de an se poate lua în considerare și nota pentru activitatea din timpul semestrului întâi în stabilirea notei finale. In timpul derulării probelor de evaluare este interzisă utilizarea oricăror altor mijloace şi surse de informare. Susţinerea examenelor într-un alt mod decât cel prezentat mai sus atrage după sine nerecunoașterea notei înscrisă în catalogul de examen.

Examinarea studenţilor la disciplinele prevăzute cu forma de evaluare tip Colocviu/Verificare

Desfășurarea examinării studenţilor prin Colocviu/Verificare va decurge prin evaluare pe baza de referate, proiecte, prezentări de cazuri, eseuri, teme efectuate acasă, sinteze, portofolii. Acestea vor respecta principiile de concepţie, structurare şi redactare enunţate ȋn cadrul prelegerilor de către cadrul didactic titular de curs.

Formatul electronic al temelor se va transmite pe e-mail cadrului didactic, dupa centralizare de catre seful de serie, la adresa de e-mail profesională. Comisia de evaluare va analiza lucrările studenţilor și va acorda note.

Evaluarea activităţii tip Practică de vară și Gărzi se realizează prin redactarea unui referat din tematica afișată pe site-ul universităţii la secţiunea Practică de vară / Gărzi a fiecărei Facultăţi. Pentru studenţii Facultaţii de Farmacie, se va completa Caietul de practică.

Referatele pentru Gărzi vor fi trimise prin e-mail secretarului de an până la data de 29 mai 2020. Secretarul de an va arhiva referatele primite și le va înainta comisiei de evaluare. Comisia de evaluare va acorda note și va completa catalogul de examinare. Referatele pentru Practica de vară vor fi trimise prin e-mail secretarului de an până la data de 6 septembrie 2020. Secretarul de an va arhiva referatele primite și le va înainta comisiei de evaluare. Comisia de evaluare va acorda note și va completa catalogul de examinare.

Consemnarea notelor

Aprecierea cunoștinţelor studentului este realizată prin acordare de note ȋntregi (de la 1 la 10) și calificative, în concordanţă cu Regulamentul de studii universitare de Licenţă în vigoare în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Punctajul pentru o disciplină de studiu se calculează, numai dacă nota este minimum 5, astfel:

  • Număr puncte = Nota x Numărul de credite alocate disciplinei
  • Punctajul aferent fiecărei note se completează ȋn catalogul de examen la rubrica Punctaj
  • Calificativul aferent fiecărei note se completează ȋn catalogul de examen la rubrica Calificativ, după cum urmează: 10 = A, 9 = B, 7-8 = C, 6 = D, 5 = E, 4 = F, 1-3 = FX

Nota obţinută în urma examinării va fi consemnată pe Platforma e-Learning de către titularul de Curs.