Admitere la a II-a facultate la UMF Iași: calendarul concursului, repartizarea cifrei de școlarizare

aug. 23, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Pe 4 septembrie 2023 se dă startul înscrierilor pentru concursul de admitere la a II-a facultate la Univesitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. Actele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse online (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

Repartizarea cifrei de şcolarizare

 • Medicină: 10 locuri
 • Asistenţă medicală generală: 28 locuri
 • Nutriţie şi dietetică: 2 locuri
 • Medicină dentară: 5 locuri
 • Tehnică dentară: 2 locuri
 • Asistență de profilaxie stomatologică: 23 locuri
 • Farmacie: 5 locuri
 • Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic: 5 locuri
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare: 12 locuri

Candidații vor fi ierarhizați în funcție de punctajul obținut, conform următoarei grile de evaluare:

 • Adeverință de medic/farmacist rezident – 40 puncte.
 • Diplomă de absolvire facultate, specializări din domeniul Sănătate și specializarea Bioinginerie din cadrul domeniului Științe inginerești aplicate – 5 puncte/60 credite, pentru fiecare facultate absolvită.
 • Diplomă de absolvire facultate, specializări din alte domenii – 2 puncte/60 credite, pentru fiecare facultate absolvită.
 • Media examenului de licență (prima facultate).
 • Media obținută la examenul de bacalaureat.

În cazul existenței mai multor candidați cu punctaj egal cu cel al ultimului loc repartizat inițial, se apelează la criterii de departajare, după cum urmează:

 • Media examenului de licență (prima facultate)
 • Media obținută la examenul de bacalaureat

Calendarul concursului

 • 4 – 12 septembrie (până la ora 15.00) – Depunerea dosarelor (online)
 • 12 – 13 septembrie – Completarea dosarelor, la solicitarea comisiei de verificare a eligibilității dosarului
 • 13-15 septembrie – Analiza dosarelor
 • 18 septembrie – Afișarea rezultatelor provizorii, depunere eventuale contestații
 • 20 septembrie –  Afișarea rezultatelor după analiza contestațiilor
 • 20 – 22 septembrie – Confirmare locuri și depunere soluționări de echivalare studii

Înscrierea candidaților se va face on-line, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, conform calendarului stabilit.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs?

 1. fişă de ȋnscriere (generată ȋn aplicaţie);
 2. carte de identitate / adeverință de la Serviciul Evidența Populației (în cazul pierderii actului original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere;
 3. certificat de naștere;
 4. certificat de căsătorie (unde este cazul);
 5. diploma de bacalaureat / adeverință;

Diplomele de bacalaureat redactate în altă limbă, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate și autentificate de autoritățile de resort din țara emitentă. Candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, vor depune copie legalizată după foile matricole din anii de liceu. Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.

 1. Document eliberat de CNRED (Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) / ME care atestă că diploma de Bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii de licență.
 2. diploma de absolvire a primei facultăți și foaia matricolă/supliment la diplomă;

Candidații absolvenți ai promoţiei curente ai Universității de Medicină și Farmacie„Grigore T. Popa” din Iași se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile prevăzute pentru al doilea program de studii, cu adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii în care se precizează media examenului de licenţă;

 1. adeverință care confirmă calitatea de medic rezident, acolo unde este cazul;
 2. adeverință medicală tip de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidențe cu boli cronice

Taxa de înscriere

Pentru specializările Medicină, Medicină Dentară și Farmacie cuantumul taxei de înscriere este de 400 lei

Pentru specializările Asistență Medicală Generală, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență de Profilaxie Stomatologică și Bioinginerie cuantumul taxei de înscriere este de 300 lei.