În mai puțin de o lună – pe 19 noiembrie, se va desfășura concursul de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie. Concursul, organizat de Ministerul Sănătății, se desfășoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu de concurs.

Pe baza punctajelor obținute la concurs se alcătuiește o clasificare unică naţională pentru fiecare domeniu. Anul trecut, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași a obținut cele mai mari punctaje pe țară pentru domeniile Medicină și Farmacie.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.  locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea clasificării, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs.

În centrul universitar Iași s-au scos la concurs 487 de locuri (406 locuri în domeniul Medicină, 49 de locuri în domeniul Medicină Dentară și 32 de locuri în domeniul Farmacie) și 104 de posturi .

LISTA LOCURILOR SCOASE LA CONCURS

LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS

Perioada înscrierilor

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada 18 – 27 octombrie 2017 inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până joi orele 9,00 – 15,00, respectiv 9,00 – 14,00 pentru zilele de vineri.  direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie îşi vor adapta numărul punctelor de depunere a dosarelor în funcţie de afluxul de candidaţi.

Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; centrul universitar şi domeniul pentru care concurează; acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet; xerocopia buletinului, cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii); copia diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist.

Acte pentru înscriere

(1) Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente:

  1. a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menţiona:

(i) numele candidatului, iniţiala/iniţialele tatălui, precum şi toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau paşaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;

(ii) centrul universitar şi domeniul pentru care concurează;

(iii) acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;

  1. b) xerocopia buletinului, cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
  2. c) copia diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţiei 2017 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licenţă, adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;
  3. d) adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
  4. e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;
  5. f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele faţă de numele înscris în diploma de licenţă, dacă este cazul;
  6. g) chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi se achită în contul ministerului care va fi indicat prin anunţul de concurs.

După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 27 octombrie 2017, ora 14,00, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.

Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.

Tematică și bibliografie

Pentru domeniul Medicină

Pentru domeniul Medicină Dentară

Pentru domeniul Farmacie

Website: http://rezidentiat.ms.ro/