Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, a prezentat pe 26 martie 2019, în Senatul UMF Iași, raportul anual privind starea Universității pentru anul univesitar 2017-2018.

Raportul Anual al Rectorului este o componentă a răspunderii publice asumată de Universitatea de Medicină şi Farmacie «Grigore T. Popa» din Iaşi, în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale şi ale Cartei Universităţii. Acest document analizează starea Universităţii în anul universitar 2017-2018 cu scopul de a asigura transparenţa şi informarea corectă a comunităţii academice. Conținutul acestui raport reprezintă rezultatul eforturilor de echipă de la nivelul tuturor departamentelor implicate, cărora le mulţumesc pe această cale”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.

Rectorul a subliniat că Universitatea își asumă, sub patronajul prezentei echipe manageriale, obiectivele înscrise în Planul Strategic de Dezvoltare 2016-2020. Viziunea care stă la baza acestui plan constă în recunoaşterea pe plan internaţional a Universităţii ca instituţie de cercetare avansată, ca lider european în activitatea de cercetare şi excelenţă în învăţământ, dedicată impactului pozitiv în viaţa studenţilor, absolvenţilor şi a personalului, precum şi în comunităţile de la nivel local, naţional şi internaţional.

Misiunea asumată de către Rectorul Universității este „Excelenţă prin prosperitate”. Obiectivul fundamental este acela de a se continua efortul direcţionării activităţii Universităţii către EXCELENŢĂ – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut şi stimulativ intelectual, atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral”, a mai punctat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.

 

Principalele aspecte evidențiate în Raportul Rectorului pentru anul universitar 2017-2018

I. Studii de licență: În anul universitar 2017-2018 s-a urmărit menţinerea cifrei de şcolarizare la nivelul aprobat de Ministerul Educației Naționale la care s-a adăugat numărul de locuri cu taxă. Numărul total de studenţi înscriși la cele 4 facultăţi ale Universității noastre, la programe de licență, conform statisticii transmisă la Ministerul Educației Naționale la data de 1 ianuarie 2018, este de 8773 studenţi, repartizați astfel: Medicină5462, Medicină Dentară – 1902, Farmacie – 849, BIM – 560.

 

II. Studii masterale: La începutul anului universitar 2017-2018 exista un număr de 14 programe de masterat în domeniile medicină, medicină dentară şi ştiinţe inginereşti aplicate, dintre care două în limbile engleză şi franceză, școlarizând un total de 302 masteranzi în anii I şi II. În cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală a fost înfiinţat un nou program de master în domeniul ştiinţe inginereşti aplicate, cu predare în limba engleză, Inginerie biomedicală / Biomedical engineering” – 4 semestre, 120 credite – Coordonator Prof.Dr.Anca Irina Galaction.

 

III. Doctorate: La finalul anului universitar 2017-2018, situaţia doctoranzilor a fost următoarea:

 • din cei 53 studenţi-doctoranzi admişi la doctorat în domeniul Medicină, 50 (94%) au promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific
 • în ceea ce privește studenţii-doctoranzi admişi la doctorat în domeniul Medicină Dentară, toți cei 9 (100%) au promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific;
 • în domeniul Farmacie, toti cei 4 (100%) studenţi-doctoranzi admişi la doctorat au promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific.

În urma concursului de admitere organizat în anul universitar 2017-2018, au fost admişi 61 studenţi doctoranzi în regim de finanțare de la bugetul de stat, 30 cu frecvenţă/cu bursă, 2 cu frecvenţă/fără bursă, 28 cu frecvenţă redusă/fără bursă, un român de pretutindeni cu frecvenţă cu bursă şi 13 studenţi doctoranzi cu taxă.

În anul universitar 2017-2018 au fost finalizate şi susţinute 39 teze de doctorat, 30 coordonate de conducători de doctorat în domeniul Medicină, 8 coordonate de conducători de doctorat în domeniul Medicină Dentară şi 1 coordonată de conducători de doctorat în domeniul Farmacie.

Din cele 39 teze de doctorat susţinute public, un număr de 24 au fost supuse evaluării C.N.A.T.D.C.U. pe parcursul anului universitar 2017-2018, dintre care 23 au fost validate prin O.M.E.N., iar pentru o teză de doctorat CNATDCU a solicitat completarea dosarului de doctorat. Un număr de 13 teze de doctorat au fost evaluate de către CNATDCU în anul universitar 2018-2019, fiind validate prin OMEN, iar două teze sunt încă în proces de evaluare.

 

IV. Rezidențiatul și studiile postuniversitare: Concursul de admitere în rezidenţiat, organizat de Ministerul Sănătăţii, a avut loc pe 18 noiembrie 2018, în cele şase centre universitare: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu-Mureş şi Timişoara. Pentru cele 5676 de poziţii (5402 de locuri şi 274 de posturi), scoase la concurs la nivel naţional, cu 1883 mai multe locuri şi posturi decât în 2017, s-au înscris 8419 de candidaţi, cu 1602 mai mulţi decât în noiembrie 2017. La Iaşi s-au înscris 1367 candidaţi – cel mai mare număr după UMF Bucureşti: 995 la Medicină (pe 639 locuri și posturi), 265 la Medicină Dentară (pe 50 de locuri) şi 107 la Farmacie (40 locuri). La nivel naţional, suntem a doua universitate ca opţiune pentru candidaţi la intrarea în specialitate pentru 2 din cele 3 domenii (Medicină şi Medicină Dentară), excepţie făcând Farmacia, la care ne clasăm pe locul 3.

În anul 2018 au fost organizate două sesiuni de examen medic specialist (22 aprilie – doar pentru domeniul Medicina, respectiv 6 octombrie pentru domeniile Medicină şi Medicină Dentară). La examenul de medic specialist în cele două sesiuni s-au înscris 490 candidaţi, 41,6% (204) dintre ei, obţinând medii peste 9.

În anul universitar 2017 – 2018 au fost propuse 82 de cursuri postuniversitare, din care s-au efectuat 49. La aceste cursuri s-au înscris 1716 cursanți şi au absolvit 1661 (96,79%).

 

V. Cercetarea: Obiectivul general al activităţii de cercetare ştiinţifică este creșterea performanţei în cercetarea ştiinţifică cu integrarea UMF “Grigore. T. Popa” Iaşi în spaţiul european al cercetării ştiinţifice.

Dintre rezultatele importante ale activității de cercetare științifică și ale managementului acesteia în anul 2018, de remarcat ar fi:

 • publicarea a 421 articole în reviste cotate ISI, având factorul de impact cumulat 839.390, cu autori cercetători ai Universității (cadre didactice titulare, cercetători postdoctorali, cercetători în formare – doctoranzi, masteranzi).
 • UMF Iaşi a participat în calitate de co-solicitant la depunerea, înregistrarea şi examinarea cererii de brevet cu titlul „Produs topic conţinând principii active naturale folosite în tratamentul plăgilor cronice şi procedeul industrial de obţinere a acestuia”, având ca autori pe doamna Prof. Dr. Lenuţa Profire, Prof. Dr. Irina-Draga Căruntu, Asist. Univ. Dr. Andreea Teodora Iacob, Asist. Univ. Dr. Luminiţa Georgeta Confederat, Asist. Univ. Dr. Simona Eliza Giuşcă şi drd. Iustina Mihaela Avram. Invenţia a rezultat în cadrul proiectului de cercetare-dezvoltare experimentală cu tema „New formulations for topical use in management of chronic wounds”, implementat de UMF Iaşi în parteneriat cu SC Antibiotice SA Iaşi.
 • UMF s-a implicat, în calitate de instituție gazdă/beneficiară, în depunerea a 5 aplicații în cadrul programului Erasmus+ Parteneriate Strategice, 4 proiecte la competiții organizate de Comisia europeană în cadrul programului H2020, 3 proiecte în programul ERA-NET COFUND, 2 proiecte în competiții de colaborare bilaterală, 6 proiecte în programul EEA Grants, și în 5 aplicații pentru finanțarea unor proiecte de cercetare în competițiile organizate alte instituții și asociații profesionale, europene și americane.
 • dintre cele 25 aplicații internaționale în care UMF Iași a participat, un număr de 6 propuneri de proiecte au fost selectate pentru finanțare, două proiecte din cadrul programului H2020 au trecut de primul stadiu de evaluare și au primit invitația de a participa în stagiul II al depunerii propunerii detaliate, iar proiectele din programul EEA Grants erau în curs de evaluare la finalul anului 2018.
 • în 2018 s-au înregistrat și două proiecte în competiții cu finanțare privată
 • în urma participării la competițiile naționale organizate în anul 2017, în anul 2018 s-au aprobat pentru finanțare un număr de 7 proiecte din cadrul PNCDI-III, UMF Iași fiind implicat ca partner în patru proiecte colaborative de cercetare dezvoltare și inovare, și instituție gazdă pentru alte 3 proiecte de cercetare postdoctorală.
 • În anul 2018 UMF Iași a încheiat și un contract de cercetare cu o firmă privată;
 • În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 s-au derulat atât cele 12 granturi interne de cercetare finanţate în cadrul programului de granturi interne din competiţia organizată în anul 2017, cît şi cele 11 granturi interne din competiţia 2016.

Dezvoltarea Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași a fost susținută și în anul 2018 prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate în evaluare și prin implementarea/ sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare/ finalizate în cadrul programelor: POSDRU, POCU, POSCCE, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială – Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeană – Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

 • 18 proiecte finanţate din fonduri europene şi naţionale în etapa de sustenabilitate
 • 11 proiecte aflate în etapa de implementare în anul 2018
 • în decursul anului 2018 au fost depuse 6 proiecte pentru fondul CNFIS- FDI și au fost finantate toate cele 6.
 • tot în decursul anului 2018 au fost scrise 3 proiecte ROSE și finanțate 2.

Clasamente internaționale: În anul 2017, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T Popa” din Iași a fost prima universitate de profil medical din Romania invitată să participe la exercițiul de ranking Times Higher Education. UMF Iași s-a situat în intervalul 801-1000 la nivel mondial, analiza individuală a criteriilor de ranking arătând că activitățile de cercetare necesită o mai bună dezvoltare și coordonare. Ranking-ul THE a inclus și indicatorul de citabilitate a articolelor științifice, acesta reflectând calitatea cercetării. Prin urmărirea ulterioară a evoluției acestor indicatori se vor identifica modalitățile de creștere a vizibilității activității de cercetare la nivel internațional.

În anul 2018 Universitatea s-a clasificat pe locul 10 la criteriul International Outlook în clasamentul Noua Europă, clasament ce a inclus universități proveniente din țări ce au intrat in Uniunea Europeană dupa 1990.

Exerciţiul de ranking U multirank 2018, la care sunt incluse principalele universități din România și care are loc la nivel european, este în desfăşurare. Rezultatele acestuia vor fi disponibile ulterior și vor fi analizate într-o manieră similară cu cea utilizată la exercițiul THE.

UMF Iași este inclusă și în sistemul de ranking URAP (University Ranking by Academic Performance), sistem care analizează exclusiv performanța cercetării prin diferiți indicatori cum ar fi productivitatea științifică, citabilitatea, calitatea cercetării, colaborarea internațională. UMF Iași se situează pe locul 1347 la nivel mondial și pe locul 7 la nivel național, conform celei mai recente analize publicate.

De asemenea, în 2018, Universitatea a fost inclusă și în sistemul de ranking Shanghai ARWU (Academic Ranking of World Universities) unde am fost clasificati 1000+ la nivel mondial.

Pentru anul 2019 se preconizează participarea în premieră la ranking-urile Quacqarelli Symonds şi la Clarivate Global Institutional Project.

Proiecte noi: În perioada raportată au fost depuse și cereri de finanțare (proiecte) la Comisia Europeană, Orizont 2020, POR, Interreg, Erasmus Plus, Granturi SSE și Norvegiene, Granturi pentru Universități ROSE, Fondul de Dezvoltare Instituțională FDI-CNFIS pentru diversificarea în acest fel a resurselor financiare disponibile dar și a posibilităților de colaborare internațională și a activităților posibile de a fi implementate.

Proiecte strategice: În anul 2018 s-au conturat direcții noi pentru realizarea obiectivelor pe termen mediu ale activității de cercetare științifică și inovării și ale dezvoltării instituționale, în care Prorectoratul științific a fost inițiatorul unor proiecte strategice noi, ce vor constitui aplicații pentru liniile de finanțare anunțate:

 1. Platforma multidisciplinară de cercetare medicală în regiunea NE –acronim CENEMED.
 2. Centru Suport pentru Proiecte Internaționale CD Internaționale de Sănătate.

 

VI. Relații internaționale

În anul universitar 2017-2018 se poate observa o creștere semnificativă a numărului de mobilităţi outgoing şi incoming pentru studenţi.

În scopul creșterii competivității și îmbunătățirii ofertei academice, al corelării permanente cu ofertele academice internaționale, al valorizării identității și misiunii instituției, UMF Iași a făcut, și în acest an universitar, eforturi constante pentru extinderea relațiilor de parteneriat și intensificarea interacțiunii cu alte instituții. Universitatea a semnat acorduri noi universităţi din Italia (Cagliari, Bologna), Spania (Alicante), Polonia (Lublin, Zielona Gora), Macedonia (Stip) şi Slovenia (Ljubljana pentru plasamente).

Fiind una dintre cele mai dinamice universități de medicină din țară, UMF Iași este de asemenea o instituție orientată spre cultivarea legăturilor academice și care promovează excelența în programele de studiu, prin participarea la târguri educaționale – EAIE, RIUF, International Einstieg Recruitment Fair Berlin, Saco Student Fair Stockholm etc.

În ceea ce privește activitatea de relații internaționale, Universitatea a desfășurat și în acest an universitar evenimente menite să crească notorietatea instituției noastre precum: Orientation Days sau Zilele Francofoniei

 

VII. Analiza managementului administrativ și financiar

Implementarea standardelor de control intern managerial, modificările legislative, precum şi reglementările interne au impus revizuirea procedurilor existente și elaborarea unor proceduri noi. În prezent, în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași există elaborate și aprobate 126 proceduri: 6 proceduri de sistem; 29 proceduri de proces, 17 proceduri operaționale; 71 proceduri de lucru.

Resursele financiare: În plan financiar, finanţarea universităţii s-a realizat în baza veniturilor proprii realizate, atât ca servicii în cadrul contractului instituţional și complementar cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cât şi a resurselor obţinute din activităţile proprii desfăşurate, conform Legii nr. 1/2011 a Educatiei Naţionale, în următoarea structură:

 1. Finanţarea instituţională, valoarea contractului instituţional şi a actelor adiţionale este de 96.531.987 lei.
 2. Subvenţiile cămine-cantină, primite conform contractului complementar, în suma de 3.117.066 lei, iar finanţarea cheltuielilor de capital la acest contract este în suma de 400.000 lei.
 3. Total venituri încasate prin contractul instituţional şi complementar –  suma de 100.049.053 lei
 4. Venituri proprii realizate din activitatea de bază, în valoare de 99.552.100 lei. structurate pe capitolele următoare din bilanţ:

TOTAL încasări realizate în cadrul activităţilor desfăşurate în anul 2018, în sumă totală de 199.571.153 lei

Din totalul încasărilor realizate pentru activităţile desfăşurate în anul financiar 2018, ponderea sursei de finanţare din contractul instituţional şi complementar reprezintă 50,14 %.

Plăţile efectiv realizate în anul 2018, respectând sursa de finanţare, înregistrate conform situaţiilor anexe la bilanţ, sunt în suma totală de 180.863.947 lei.

Din totalul plăţilor efectiv realizate pentru activităţile desfăşurate în anul financiar 2018, ponderea sursei de finanţare din contractul instituţional şi contractul complementar reprezintă doar 53,36%.

 

Realizarea strategiei UMF 2020

Din punct de vedere al dezvoltării patrimoniale, conform strategiei UMF 2020, au fost propuse 25 de proiecte de investiţii atât pentru susţinerea cadrului academic cât şi pentru cel administrativ. La momentul 2018 rămân în listă doar 22 de proiecte, 3 dintre acestea fiind finalizate.

 • În anul 2018 am demarat lucrările pentru obiectivul RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CU PĂSTRAREA FUNCŢIONALULUI EXISTENT (ASCLEPIOS), data de finalizare a acestuia fiind estimată spre mijlocul anului 2019.
 • De asemenea, în anul 2018, ca urmare a recertificării indicatorilor tehnico-economici, au fost continuate lucrările la obiectivul M.F. – CORP “MIHAIL KOGĂLNICEANU”.
 • Anul 2018 a fost momentul aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii Cămin C9 si Cămin E1, lucrările pentru acesta din urmă fiind preconizate a se demara în anul 2019.

În concluzie, în anul 2018 veniturile total încasate au atins un maxim de 200.496.009 lei.

– total cheltuieli – 164.105.195 lei

Rezultatul patrimonial al exerciţiului la data de 31.12.2018 este reprezentat prin excedent în valoare de 36.390.814 lei.

Toate acestea demonstrează capacitatea managementului Universităţii de a analiza și a decide asupra oportunităților de finanțare, de a organiza orice acțiune in sensul eficientizării maxime a resurselor și de a gestiona eficient resursele UMF, astfel încât să determine excedent.