Luni, 15 iulie 2019, se dă startul înscrierilor pentru concursul  de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Candidații din acest an vor concura pe 725 de locuri bugetate distribuite astfel: 300 la Medicină, 55 la Asistență Medicală Generală, 10 la Nutriție și Dietetică, 89 la Medicină Dentară, 34 la Tehnică Dentară, 99 la Farmacie, 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 64 la Bioinginerie. Numărul de locuri cu taxă în lei este de 597, repartizate astfel: 178 la Medicină, 132 la Asistență Medicală Generală, 36 la Nutriție și Dietetică, 70 la Medicină Dentară, 39 la Tehnică Dentară, 85 la Farmacie, 39 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 18 la Bioinginerie. Studenții internaționali au la dispoziție 624 de locuri pe cont propriu valutar.

De la an la an, tot mai mulți tineri optează să dea concurs de admitere la UMF Iași, fapt care ne bucură, pentru că o concurență  mai mare înseamnă creșterea calității studenților noștri și, implicit, a actului educațional. Le doresc succes tuturor candidaților! ”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Calendarul admiterii

Perioada înscrierilor: 15-20 iulie 2019

Identificarea sălii de concurs: 23 iulie 2019, 18:00-21:00

Testul grilă: 24 iulie 2019, între orele 10.00-13.00

Procedura de înscriere:

Înscrierea se realizează în două etape:

 1. Candidații vor completa fișa de înscriere online la concursul de admitere (Completarea formularului on-line). Termen limită – 20 iulie 2019, ora 11.00.

Pentru candidații care nu au acces la internet, s-au pus la dispoziție calculatoare la Biblioteca U.M.F. din Str. Vasile Alecsandri nr.7, unde pot completa aceste formulare astfel: în perioada 15-19 iulie 2019 (intervalul orar 9.00-13.00), în ziua de 20 iulie 2019 (intervalul orar 9.00-11.00).

 1. După înscrierea online, se vor prezenta personal cu dosarul de concurs la centrul de înscriere amenajat pentru facultatea aleasă, astfel: în perioada 15-19 iulie 2019 (intervalul orar 9.00-14.00), în ziua de 20 iulie 2019 (intervalul orar 9.00-12.00).

Dosarul de înscriere

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • dosar tip plic (fără șină metalică) – pe dosar se va scrie numele complet, cu majuscule și cu inițiala tatălui;
 • fișa de înscriere – se va printa de către comisia de verificare a dosarului și se va menționa:
 • acordul de a urma studiile în regim cu taxă, în cazul în care sunt admiși numai la această categorie,
 • adresa completă, adresă de e-mail și numărul de telefon la care pot fi contactați pentru comunicări urgente;
 • certificat de naștere, în copie (nelegalizată) a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016) – “Conform cu originalul”, datat și semnat;
 • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere;
 • carte de identitate, în copie (nelegalizat) a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016) – “Conform cu originalul”, datat și semnat;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie (nelegalizată) a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016) – “Conform cu originalul”, datat și semnat;
 • adeverința medicală tip de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare. Adeverinţele celor cu boli cronice vor fi vizate de către Cabinetul Medical al U.M.F. „Grigore T. Popa”, în care se va preciza “Apt pentru specializarea …..”;
 • 3 fotografii dimensiuni 4/3 cm – pe spatele fiecărei poze se va nota numele complet, cu majuscule, împreună cu inițiala tatălui;
 • chitanța / OP-urile ce atestă achitarea taxei de înscriere;
 • candidații care pot beneficia de scutire de taxă, conform art.16, vor depune la dosarul de înscriere acte doveditoare, respectiv adeverința de salariat a părinților vizată de Inspectoratul Școlar de care aparține/U.M.F. „Grigore T.Popa” Iași, etc;
 • candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), ÎN ORIGINAL, sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat. Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri legalizate, în limba română.
 • în cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs și la o altă specializare, în locul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței, va anexa o copie legalizată a acesteia și o adeverință care să dovedească înscrierea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
 • pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu. Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.
 • document eliberat de C.N.R.E.D./M.E.N. care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state (pentru etnicii români din diasporă) îi conferă candidatului accesul la studii de licență;
 • candidații absolvenți ai învățământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare vor depune și diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, în original, în copie legalizată sau în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016), precum și adeverință din care să reiasă că facultatea absolvită a fost în regim fără taxă sau cu taxă;
 • cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2), eliberat de către instituțiile abilitate de M.E.N.

În cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal pentru înscriere din motive obiective, delegatul care-l reprezintă va prezenta comisiei de înscriere o procură legalizată la notariat care să-i permită acestuia să se conformeze tuturor condițiilor impuse de Metodologia de admitere.​

Taxa de înscriere la Concursul de Admitere:

 • specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie – 350 de lei
 • specializările Asistență Medicală Generală, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – 250 de lei
 • Taxa de înscriere la concursul de admitere se va achita la Casieria U.M.F. „Grigore T. Popa” sau în contul deschis la B.R.D.-S.A. Iasi IBAN: R052BRDE240SV02421982400, CF: 4701100 . Cod taxa: 1593

Cod facultate:

– Facultatea de Medicina – 0101,

– Facultatea de Medicina Dentara – 0201,

– Facultatea de Farmacie – 0301,

– Facultatea de Bioinginerie Medicala – 0401.

Se va menționa că suma reprezinta c/v taxa înscriere concurs admitere, sesiunea iulie 2019, pentru specializarea unde dorește să se înscrie candidatul, precizându-se numele și prenumele acestuia. Documentul ce dovedeste achitarea taxei se va depune în original la dosarul de inscriere.Menționăm că taxele de înscriere la admitere sunt nerambursabile.

Scutiți de taxa de înscriere

Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul dea admitere.

Sunt scutite de plata taxei următoarele categorii de candidați, până la vârsta de 26 de ani:

– candidații orfani de ambii sau unul dintre părinți;

– cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

– copii eroilor-martir ai Revoluției;

– salariații și copiii salariaților din cadrul UMF Iași.

Cazare în timpul admiterii

Pentru perioada admiterii, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași pune la dispoziție 60 de locuri de cazare în căminele E5 și 1 Mai B. Tariful de cazare este de este de 50 lei de persoană pe zi.

Cererile de cazare se depun la Serviciul Facilități Studenți (str. Gheorghe Asachi nr.14, Cămin E5, parter) în perioada înscrierilor pentru concursul de admitere (15-19 iulie), în intervalul orar 9.00 – 15.00.

Reamintim că pentru concursul de admitere la studii universitare de licență, pentru sesiunea iulie 2019, depunerea dosarelor are loc în perioada 15-20 iulie, iar pe 24 iulie candidații vor susține testul grilă, cu durata de trei ore, pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei.

Identificarea sălii de concurs

Candidații vor putea identifica sălile de concurs marți, 23 iulie 2019, între orele 18.00-21.00

Testul grilă – 24 iulie 2019

Accesul candidaților în sălile de examen se va face miercuri, 24 iulie 2019, între orele 8.30 – 9.00, pe baza buletinului / cărţii de identitate / paşaportului, în termen de valabilitate şi a legitimaţiei de concurs. Candidatele căsătorite trebuie să prezinte şi certificatele de naştere şi de căsătorie.

Susținerea testului grilă se va desfășura miercuri, 24 iulie 2019, între orele 10.00-13.00.

Pentru completarea grilei, candidaţii vor folosi markerele negre pe care le vor primi în sală de la comisie.

În timpul concursului candidaţii nu au voie să aibă obiecte de scris de orice fel, altele decât cele date de organizatori, hârtii albe sau scrise, publicaţii de orice fel, telefoane mobile sau orice alt tip de aparatură de comunicare, ceasuri de rnână, pagere, i-phone, genţi, materiale didactice de orice fel etc. Cei care intră in sală cu astfel de obiecte precum şi cu materiale docurnentare au obligaţia să le depoziteze într-un loc special, indicat de şeful de sală înainte de aducerea caietelor cu intrebari, unde nu vor avea acces până la terminarea concursului.

Candidații care au ca disciplină de concurs Chimie organică, Fizică sau Matematică vor primi de la Comisia de admitere, la intrarea în sala de concurs, un minicalculator neprogramabil. Acesta va fi returnat comisiei la sfârșitul concursului, odată cu predarea tezei. (anunț în format pdf)

Scanarea tezelor în fața candidaților și comunicarea punctajelor va avea loc după finalizarea testului grilă.

Distribuția locurilor

Candidații din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași vor concura pe 725 de locuri bugetate distribuite astfel:

 • 300 la Medicină,
 • 55 la Asistență Medicală Generală,
 • 10 la Nutriție și Dietetică,
 • 89 la Medicină Dentară,
 • 34 la Tehnică Dentară,
 • 99 la Farmacie,
 • 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare
 • 64 la Bioinginerie.

În plus, sunt puse la dispoziția elevilor din mediul rural 19 locuri (2 – Medicină Dentară, 4 – Tehnică Dentară, 6 – Farmacie, 5 – Asistență Medicală Generală și 2 – Nutriție și Dietetică), 6 locuri pentru romi (2 – Medicină, 1 – Asistență Medicală Generală, 1 – Medicină Dentară, 1 – Tehnică Dentară și 1 – Farmacie) și 34 locuri pentru români de pretutindeni.

Numărul de locuri cu taxă în lei este de 597, repartizate astfel:

 • 178 la Medicină,
 • 132 la Asistență Medicală Generală,
 • 36 la Nutriție și Dietetică,
 • 70 la Medicină Dentară,
 • 39 la Tehnică Dentară,
 • 85 la Farmacie,
 • 39 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare
 • 18 la Bioinginerie.

Studenții internaționali au la dispoziție 624 de locuri pe cont propriu valutar.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

 • pentru specializările Medicină și Medicină Dentară: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere
 • pentru specializarea Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere
 • pentru specializările Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică: la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică
 • pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)
 • pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză pentru fiecare disciplină și specializare:

* Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză

Candidații care au ca disciplină de concurs Chimie organică, Fizică sau Matematică vor primi de la Comisia de admitere, la intrarea în sala de concurs, un minicalculator neprogramabil. Acesta va fi returnat comisiei la sfârșitul concursului, odată cu predarea tezei.

Mai multe informații despre admitere găsiți pe site-ul UMF Iași