Examenul de licență: teză scrisă și prezentarea online a lucrării

mai 13, 2020 | @ Studenti | 0 comentarii

Finalizarea studiilor de licență la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, în sesiunea iulie-septembrie 2020, presupune două probe:

  1. Evaluarea cunoştinţelor (fundamentale şi de specialitate) – teză scrisă, care se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor de igienă, distanţare fizică, limitarea contactului dintre persoane;
  2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență/diplomă, care se va desfășura online.

La Facultatea de Bionginerie Medicală, sesiunea de licență se va desfășura în luna iulie, iar la celelalte facultăți ale UMF Iași (Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie), sesiunea va avea loc în luna septembrie.

„Anul acesta, în contextul pandemiei COVID-19, conducerea Universității a hotărât ca prezentarea  și susținerea lucrării de licență/diplomă/disertație să se desfășoare online. Este o măsură suplimentară pentru protejarea siguranței și a stării de sănătate a studenților”, a declarat prof., univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Finalizarea masteratului – susținerea tezei de disertație online

Studiile universitare de masterat se finalizează prin susţinerea publică a tezei de disertaţie. În anul universitar 2019-2020, desfăşurarea susţinerii publice a tezei de disertaţie se organizează online, pentru absolvenţii programelor de masterat din cadrul facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară şi Bioinginerie Medicală.

Etapele susținerii lucrării de licență/diplomă/disertaţie online

Etapele derulării procesului de susţinere a lucrării de licență/diplomă/disertaţie

Pot susţine examenul de licenţă/diplomă/disertaţie absolvenţii integralişti (cu situaţia şcolară ȋncheiată) ai programelor de studiu acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu.

Structurarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie

Lucrarea de licenţă/diplomă/disertație va fi ȋntocmită sub forma unui singur document în format pdf, salvat sub denumirea: specializare.nume.prenume.pdf (exemplu:medr.popescu.ion.pdf)

Se vor utiliza următoarele acronime pentru denumirile specializărilor de licenţă:

medr – Medicină, limba romȃnă

mede – Medicină, limba engleză

medf – Medicină, limba franceză

amg – Asistenţă Medicală Generală

nd – Nutriţie şi Dietetică

mdr – Medicină Dentară, limba romȃnă

mde – Medicină Dentară, limba engleză

mdf –  Medicină Dentară, limba franceză

td – Tehnică Dentară

farmr – Farmacie, limba romȃnă

farme – Farmacie, limba engleză

bim – Bioinginerie

bfkt – Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Lucrarea de disertaţie va fi ȋntocmită sub forma unui singur document in format pdf, salvat sub denumirea specializare.nume.prenume.pdf (exemplu: bmba.popescu.ionel.pdf).

Se vor utiliza următoarele acronime pentru denumirile specializărilor de master:

mng – Managementul serviciilor de sănătate ȋn domeniul medico-farmaceutic

ndp – Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă

ter – Metode noninvazive de diagnostic şi tratament ȋn medicina dentară (Terapii laser)

ede – Reabilitare implanto-protetică a edentatiei

teh – Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică în situaţii particulare de edentaţie

reh – Bioingineria reabilitării

bmba Biotehnologii medicale şi biomateriale avansate

bcl – Bioinginerie clinică

Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie va fi structurată astfel:

– coperta, pe care este menţionată universitatea, facultatea, specializarea, conform modelul postat pe site-ul universităţii;

– declaraţie asupra conţinutului lucrării, conform Anexei 1;

– referatul cadrului didactic coordonator al lucrării, prin care este evaluată şi notată lucrarea, conform  Anexei 2. Acest document va fi completat, semnat, scanat şi transmis prin e-mail absolventului, de către cadrul didactic coordonator al lucrării;

– lucrarea propriu-zisă.

Întreaga responsabilitate asupra ȋntocmirii corecte a lucrării de finalizare a studiilor de licenţă sau masterat şi transmiterea acesteia revine absolventului.

Depunerea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie

Absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă transmit, pe adresa de e-mail a secretarului de an, următoarele documente:

– cerere

– lucrarea de licenţă/diplomă.

Secretarul de an va verifica existenţa celor două documente şi va transmite confirmarea de primire sub formula: Recepţionat.

Absolvenţii programelor de studii universitare de masterat transmit, pe adresa de e-mail a secretarului de la programele de masterat, următoarele documente:

– cerere

– lucrarea de disertație.

Secretarul de la programele de master va verifica existenţa celor două documente şi va transmite confirmarea de primire sub formula: Recepţionat.

Termenul de depunere a lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie

Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie se depune ȋn perioada stabilită prin structura calendaristică a anului universitar 2019-2020.

Desfăşurarea activităţii propriu-zise de examinare online

Proba de susţinere a lucrărilor de licenţă/diplomă/disertaţie se desfăşoară online, iar evaluarea se realizează de către comisiile alcătuite la nivel de Facultate şi aprobate de Consiliul de Administraţie. Comisia de examen are obligaţia de a accesa platforma Microsoft Teams, conform orarului de derulare a examenului.

Secretarul de comisie invită studenţii la examinare, conform programării realizate ȋn cadrul decanatelor facultăţilor.

Comisia de examinare va desfăşura evaluarea numai cu studenţii ale căror nume figurează pe lista generată şi transmisă de către Decanatul facultăţii. Atât studenţii, cât și comisia de examen vor avea camera video şi microfonul calculatorului deschise. Înainte de a începe examinarea, comisia de examen va solicita fiecărui student ce urmează a fi examinat să se legitimeze. Acesta va arăta în dreptul camerei video a calculatorului cartea de identitate sau pașaportul, iar examinatorii se vor asigura de corespondenţa dintre documentul respectiv și persoana care l-a prezentat. In condiţiile în care studentul nu îndeplinește acestă cerinţă, acesta nu poate participa la examen și este considerat absent. In cazul tentativei de substituţie de persoană, studentul va fi exclus din examen.

Membrii comisiei vor interacţiona online cu studentul care susţine lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie. În momentul finalizării examenului, ultimii 3 studenţi nu vor părăsi grupul până când nu se încheie examinarea ultimului student.

In timpul derulării probelor de evaluare, este interzisă utilizarea oricăror mijloace şi surse de informare.

Susţinerea ȋn varianta on-line este ȋnregistrată integral, pentru fiecare absolvent ȋn parte şi arhivată la nivelul facultăţii.

Consemnarea notelor

Aprecierea cunoștinţelor studentului este realizată prin acordare de note ȋntregi (de la 1 la 10). Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă/disertaţie nu este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei este moderată de către președintele comisiei.

Calcularea mediei examenului de licenţă/diplomă

Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie minimum 6,00.

Nota de promovare trebuie să fie minimum 5,00 la fiecare probă.

Fiecare probă este eliminatorie.

Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum și media examenului de licență, calculată ca medie a notelor probelor, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

Calcularea mediei examenului de disertaţie

Media de promovare a examenului de disertație trebuie să fie minimum 6,00.

Media examenului de disertație se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Rezultatele examenelor de licenţă/diplomă/disertaţie se afișează în maximum 48 de ore de la data susținerii acestora pe pagina web a Universităţii de Medicină şi Farmacie ʺGrigore T Popaʺ din Iasi, la secţiunea Studenţi. Eventualele contestații cu privire la rezultatele probei scrise se depun online, în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea probei. Acestea se transmit pe adresa de e-mail a decanatului facultaţii ȋn cadrul căruia se derulează examenul. Răspunsul la contestații se comunică pe adresa de e-mail a contestatarului, în cel mult 48 de ore după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

Vezi Procedura de desfășurare a activităţii online de finalizare a studiilor de licenţă şi master în sesiunea iulie-septembrie