UMF Iași organizează o sesiune de admitere în septembrie pentru programele de master din cadrul Facultății de Medicină şi Facultăţii de Medicină Dentară, precum și din cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală (pentru locurile rămase neocupate din sesiunea iulie 2019).

Calendarul de admitere

17 – 25 septembrie 2019 (25 septembrie 2019 până la ora 12) – înscriere candidaţi;

26 septembrie 2019 – susţinerea interviului;

27 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor;

30 septembrie 2019 – rezolvare contestaţii, afişarea rezultatelor finale.

Programele de master în limba română (locuri la buget și cu taxă în lei)

Facultatea de Bioinginerie Medicală:

  • Biotehnologii medicale și biomateriale avansate: în urma sesiunii de admitere din iulie, au rămas – 3 locuri la buget și 26 locuri cu taxă
  • Bioinginerie clinică: în urma sesiunii de admitere din iulie, au rămas 6 locuri la buget și 12 locuri cu taxă

Facultatea de Medicină

  • Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic: 22 locuri buget, 18 locuri cu taxă în lei
  • Nutriție și dietetică profilactivă și curativă: 20 la buget, 5 locuri cu taxă în lei

Facultatea de Medicină Dentară

  • Reabilitarea implanto-protetică a edentației: 8 locuri la buget, 17 locuri cu taxă lei
  • Tehnici moderne în estetica și reabilitarea tehnologică în situații particulare de edentație – 5 locuri la buget, 20 cu taxă în lei
  • Managementul asistenței de profilaxie în medicina dentară – 30 de locuri cu taxă în lei
  • Metode noninvazive de diagnostic și tratament în medicina dentară (Terapii laser) – 6 locuri la buget, 14 locuri cu taxă în lei

Din numărul de locuri bugetate, 3 locuri sunt alocate candidaților de etnie rromă, după cu urmează: Facultatea de Bioinginerie Medicală – 1 loc, Facultatea de Medicină – 1 loc, Facultatea de Medicină Dentară – 1 loc.

Programele de master în limba engleză cu taxă în valută:

Facultatea de Bioinginerie: Biomedical engineering – 45 de locuri

Facultatea de Medicină Dentară: Implanto-prosthetic rehabilitation of edentulous – 25 de locuri

Programele de master în limba franceză cu taxă în valută:

Facultatea de Medicină Dentară: Rehabilitation implanto-prothetique de l’edentation – 25 de locuri

Dosarul de înscriere

– Dosar plic;

– Cerere de înscriere cu opţiunea pentru tema de master pentru care candidează (de la Secretariat);

– Diploma de bacalaureat – în original (pentru candidaţii care pot opta pentru locurile bugetate), pentru locuri cu taxă-copie legalizată*;

– Diploma de licenţa în original (pentru candidaţii care pot opta pentru locurile bugetate), pentru locuri cu taxă-copie legalizată*/ Adeverinţa de atestare a promovării examenului de licenţă cu menţionarea mediei la examenul de licenţă şi a mediei multianuale;

Important: Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

– Suplimentul la Diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte Diploma de licenţă – în original (pentru

candidaţii care pot opta pentru locurile bugetate), pentru locuri cu taxă-copie legalizată*;

– Certificat de naştere – copie legalizată*;

– Certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie legalizată*;

– Copie Carte de identitate;

– C.V. + Dovezi (copii simple) care sa sustina participarile la activităţile trecute în C.V. (publicaţii,

adeverinţe voluntariat, diplome participari la conferinte, recomandări, etc.);

– 2 fotografii tip legitimaţie 3.5×2.5 cm;

– Adeverinţa medicală tip, de la medicul de familie, specificându-se faptul că respectivul candidat se

află/nu se află în evidenţe cu boli cronice. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe

medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul

deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi

profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage

după sine consecinţele legale în vigoare. Adeverinţele celor cu boli cronice vor fi vizate de către

Cabinetul Medical al UMF „Grigore T. Popa”, în care se va preciza “Apt pentru înscrierea la studii de

master”;

– Chitanţa de achitare a taxei de înscriere, 300 lei prin casieria Universitatii sau în contul BRD

IBAN: RO52BRDE240SV02421982400, CF: 4701100

Cod taxă: 1593

Explicatie: Se va menționa că suma reprezintă c/v taxă înscriere concurs admitere master,precizându-se numele și prenumele candidatului;

– Declaraţie notarială din care să rezulte că nu au mai făcut sau nu s-a înscris la un alt master bugetat (pentru candidaţii care pot opta pentru locurile bugetate);

– Certificatul de înregistrare (Registration certificate)-documentul care atestă că titularul are un drept de rezidenţă înregistrat pe teritoriul României/ The document certifies that the bearer has a registeredright of residence on the Romanian territory- pentru candidaţii care nu sunt rezidenţi români.

– Certificat de competenţă lingvistică nivel minim B2 pentru candidaţii UE care au urmat studiile delicenţă în alta limbă de studiu decât limba română.

* Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens.

Analiza dosarelor, criterii de departajare (vezi Metodologia de Admitere)

Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a mediei, calculată astfel:

Interviu – 40% din ponderea notei finale, care va fi apreciat cu note de la 1 la 10

Analiza dosarului – 60% din ponderea notei finale.

În analiza dosarului se iau în calcul: media de la examenul de licență (30%), media multianuală (50%) și alte activități (voluntariat, activitate anterioaă în domeniul ales) – 20%.

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu, care nu au mai urmat un alt master bugetat.