Au început înscrierile pentru concursul de admitere la UMF Iași – sesiunea iulie 2019
11/07/2019
news@umfiasi.ro (665 articole)
63 comentarii
Distribuie

Au început înscrierile pentru concursul de admitere la UMF Iași – sesiunea iulie 2019

Luni, 15 iulie 2019, se dă startul înscrierilor pentru concursul  de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Candidații din acest an vor concura pe 725 de locuri bugetate distribuite astfel: 300 la Medicină, 55 la Asistență Medicală Generală, 10 la Nutriție și Dietetică, 89 la Medicină Dentară, 34 la Tehnică Dentară, 99 la Farmacie, 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 64 la Bioinginerie. Numărul de locuri cu taxă în lei este de 597, repartizate astfel: 178 la Medicină, 132 la Asistență Medicală Generală, 36 la Nutriție și Dietetică, 70 la Medicină Dentară, 39 la Tehnică Dentară, 85 la Farmacie, 39 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 18 la Bioinginerie. Studenții internaționali au la dispoziție 624 de locuri pe cont propriu valutar.

De la an la an, tot mai mulți tineri optează să dea concurs de admitere la UMF Iași, fapt care ne bucură, pentru că o concurență  mai mare înseamnă creșterea calității studenților noștri și, implicit, a actului educațional. Le doresc succes tuturor candidaților! ”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Calendarul admiterii

Perioada înscrierilor: 15-20 iulie 2019

Identificarea sălii de concurs: 23 iulie 2019, 18:00-21:00

Testul grilă: 24 iulie 2019, între orele 10.00-13.00

Procedura de înscriere:

Înscrierea se realizează în două etape:

 1. Candidații vor completa fișa de înscriere online la concursul de admitere (Completarea formularului on-line). Termen limită – 20 iulie 2019, ora 11.00.

Pentru candidații care nu au acces la internet, s-au pus la dispoziție calculatoare la Biblioteca U.M.F. din Str. Vasile Alecsandri nr.7, unde pot completa aceste formulare astfel: în perioada 15-19 iulie 2019 (intervalul orar 9.00-13.00), în ziua de 20 iulie 2019 (intervalul orar 9.00-11.00).

 1. După înscrierea online, se vor prezenta personal cu dosarul de concurs la centrul de înscriere amenajat pentru facultatea aleasă, astfel: în perioada 15-19 iulie 2019 (intervalul orar 9.00-14.00), în ziua de 20 iulie 2019 (intervalul orar 9.00-12.00).

Dosarul de înscriere

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • dosar tip plic (fără șină metalică) – pe dosar se va scrie numele complet, cu majuscule și cu inițiala tatălui;
 • fișa de înscriere – se va printa de către comisia de verificare a dosarului și se va menționa:
 • acordul de a urma studiile în regim cu taxă, în cazul în care sunt admiși numai la această categorie,
 • adresa completă, adresă de e-mail și numărul de telefon la care pot fi contactați pentru comunicări urgente;
 • certificat de naștere, în copie (nelegalizată) a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016) – “Conform cu originalul”, datat și semnat;
 • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere;
 • carte de identitate, în copie (nelegalizat) a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016) – “Conform cu originalul”, datat și semnat;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie (nelegalizată) a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016) – “Conform cu originalul”, datat și semnat;
 • adeverința medicală tip de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare. Adeverinţele celor cu boli cronice vor fi vizate de către Cabinetul Medical al U.M.F. „Grigore T. Popa”, în care se va preciza “Apt pentru specializarea …..”;
 • 3 fotografii dimensiuni 4/3 cm – pe spatele fiecărei poze se va nota numele complet, cu majuscule, împreună cu inițiala tatălui;
 • chitanța / OP-urile ce atestă achitarea taxei de înscriere;
 • candidații care pot beneficia de scutire de taxă, conform art.16, vor depune la dosarul de înscriere acte doveditoare, respectiv adeverința de salariat a părinților vizată de Inspectoratul Școlar de care aparține/U.M.F. „Grigore T.Popa” Iași, etc;
 • candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), ÎN ORIGINAL, sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat. Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri legalizate, în limba română.
 • în cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs și la o altă specializare, în locul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței, va anexa o copie legalizată a acesteia și o adeverință care să dovedească înscrierea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
 • pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu. Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.
 • document eliberat de C.N.R.E.D./M.E.N. care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state (pentru etnicii români din diasporă) îi conferă candidatului accesul la studii de licență;
 • candidații absolvenți ai învățământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare vor depune și diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, în original, în copie legalizată sau în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform O.U.G. 41/2016), precum și adeverință din care să reiasă că facultatea absolvită a fost în regim fără taxă sau cu taxă;
 • cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2), eliberat de către instituțiile abilitate de M.E.N.

În cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal pentru înscriere din motive obiective, delegatul care-l reprezintă va prezenta comisiei de înscriere o procură legalizată la notariat care să-i permită acestuia să se conformeze tuturor condițiilor impuse de Metodologia de admitere.​

Taxa de înscriere la Concursul de Admitere:

 • specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie – 350 de lei
 • specializările Asistență Medicală Generală, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – 250 de lei
 • Taxa de înscriere la concursul de admitere se va achita la Casieria U.M.F. „Grigore T. Popa” sau în contul deschis la B.R.D.-S.A. Iasi IBAN: R052BRDE240SV02421982400, CF: 4701100 . Cod taxa: 1593

Cod facultate:

– Facultatea de Medicina – 0101,

– Facultatea de Medicina Dentara – 0201,

– Facultatea de Farmacie – 0301,

– Facultatea de Bioinginerie Medicala – 0401.

Se va menționa că suma reprezinta c/v taxa înscriere concurs admitere, sesiunea iulie 2019, pentru specializarea unde dorește să se înscrie candidatul, precizându-se numele și prenumele acestuia. Documentul ce dovedeste achitarea taxei se va depune în original la dosarul de inscriere.Menționăm că taxele de înscriere la admitere sunt nerambursabile.

Scutiți de taxa de înscriere

Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul dea admitere.

Sunt scutite de plata taxei următoarele categorii de candidați, până la vârsta de 26 de ani:

– candidații orfani de ambii sau unul dintre părinți;

– cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;

– copii eroilor-martir ai Revoluției;

– salariații și copiii salariaților din cadrul UMF Iași.

Cazare în timpul admiterii

Pentru perioada admiterii, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași pune la dispoziție 60 de locuri de cazare în căminele E5 și 1 Mai B. Tariful de cazare este de este de 50 lei de persoană pe zi.

Cererile de cazare se depun la Serviciul Facilități Studenți (str. Gheorghe Asachi nr.14, Cămin E5, parter) în perioada înscrierilor pentru concursul de admitere (15-19 iulie), în intervalul orar 9.00 – 15.00.

Reamintim că pentru concursul de admitere la studii universitare de licență, pentru sesiunea iulie 2019, depunerea dosarelor are loc în perioada 15-20 iulie, iar pe 24 iulie candidații vor susține testul grilă, cu durata de trei ore, pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei.

Identificarea sălii de concurs

Candidații vor putea identifica sălile de concurs marți, 23 iulie 2019, între orele 18.00-21.00

Testul grilă – 24 iulie 2019

Accesul candidaților în sălile de examen se va face miercuri, 24 iulie 2019, între orele 8.30 – 9.00, pe baza buletinului / cărţii de identitate / paşaportului, în termen de valabilitate şi a legitimaţiei de concurs. Candidatele căsătorite trebuie să prezinte şi certificatele de naştere şi de căsătorie.

Susținerea testului grilă se va desfășura miercuri, 24 iulie 2019, între orele 10.00-13.00.

Pentru completarea grilei, candidaţii vor folosi markerele negre pe care le vor primi în sală de la comisie.

În timpul concursului candidaţii nu au voie să aibă obiecte de scris de orice fel, altele decât cele date de organizatori, hârtii albe sau scrise, publicaţii de orice fel, telefoane mobile sau orice alt tip de aparatură de comunicare, ceasuri de rnână, pagere, i-phone, genţi, materiale didactice de orice fel etc. Cei care intră in sală cu astfel de obiecte precum şi cu materiale docurnentare au obligaţia să le depoziteze într-un loc special, indicat de şeful de sală înainte de aducerea caietelor cu intrebari, unde nu vor avea acces până la terminarea concursului.

Candidații care au ca disciplină de concurs Chimie organică, Fizică sau Matematică vor primi de la Comisia de admitere, la intrarea în sala de concurs, un minicalculator neprogramabil. Acesta va fi returnat comisiei la sfârșitul concursului, odată cu predarea tezei. (anunț în format pdf)

Scanarea tezelor în fața candidaților și comunicarea punctajelor va avea loc după finalizarea testului grilă.

Distribuția locurilor

Candidații din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași vor concura pe 725 de locuri bugetate distribuite astfel:

 • 300 la Medicină,
 • 55 la Asistență Medicală Generală,
 • 10 la Nutriție și Dietetică,
 • 89 la Medicină Dentară,
 • 34 la Tehnică Dentară,
 • 99 la Farmacie,
 • 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare
 • 64 la Bioinginerie.

În plus, sunt puse la dispoziția elevilor din mediul rural 19 locuri (2 – Medicină Dentară, 4 – Tehnică Dentară, 6 – Farmacie, 5 – Asistență Medicală Generală și 2 – Nutriție și Dietetică), 6 locuri pentru romi (2 – Medicină, 1 – Asistență Medicală Generală, 1 – Medicină Dentară, 1 – Tehnică Dentară și 1 – Farmacie) și 34 locuri pentru români de pretutindeni.

Numărul de locuri cu taxă în lei este de 597, repartizate astfel:

 • 178 la Medicină,
 • 132 la Asistență Medicală Generală,
 • 36 la Nutriție și Dietetică,
 • 70 la Medicină Dentară,
 • 39 la Tehnică Dentară,
 • 85 la Farmacie,
 • 39 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare
 • 18 la Bioinginerie.

Studenții internaționali au la dispoziție 624 de locuri pe cont propriu valutar.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

 • pentru specializările Medicină și Medicină Dentară: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere
 • pentru specializarea Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere
 • pentru specializările Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică: la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică
 • pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)
 • pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză pentru fiecare disciplină și specializare:

* Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză

Candidații care au ca disciplină de concurs Chimie organică, Fizică sau Matematică vor primi de la Comisia de admitere, la intrarea în sala de concurs, un minicalculator neprogramabil. Acesta va fi returnat comisiei la sfârșitul concursului, odată cu predarea tezei.

Mai multe informații despre admitere găsiți pe site-ul UMF Iași

 

Taguri admitere 2019
news@umfiasi.ro

news@umfiasi.ro

News@umfiasi.ro este portalul de știri al Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași.

Comentarii

 1. ROTARU OCTAVIAN
  ROTARU OCTAVIAN iulie 11, 14:50
  Buna ziua! Taxa de inscriere se poate plati si la banca in localitatea de unde provin sau numai la caseria facultatii? Va multumesc.
  • Ivona Burduja
   Ivona Burduja iulie 11, 22:14
   Bună ziua! Puteți plăti la orice BRD
   • Amal
    Amal iulie 12, 00:00
    Numarul de cont la care se poate plati
    • Ivona Burduja
     Ivona Burduja iulie 12, 11:04
     https://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Concurs%20de%20admitere/05%20-%20Cont%20pentru%20plata%20taxa%20inscriere.pdf
     • Bianca
      Bianca iulie 15, 09:58
      Buna ziua. In cazul in care ma înscriu la doua facultăți ,diploma de Bacalaureat si foaia matricolă trebuie sa fie doar in copii?
     • Tudor
      Tudor iulie 15, 15:02
      Bună ziua! Foaia matricolă se depune în copie legalizată doar în cazul candidaților care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat. În cazul diplomei de bacalaureat, la prima facultate veți lăsa documentul în original, iar la a doua facultate veți lăsa o copie legalizată împreună cu adeverința care atestă că originalul s-a lăsat la prima facultate.
 2. Matei
  Matei iulie 11, 15:45
  Bună ziua! As vrea sa știu ce cod ar trebui sa trec pentru specializarea tehnica dentara și unde ar trebui sa depun dosarul
  • Ivona Burduja
   Ivona Burduja iulie 11, 22:13
   Bună seara! Treceți codul Facultății de Medicină Dentară Dosarul îl veți depune începând de luni, 15 iulie, în locurile special amenajate pentru fiecare facultate în incinta UMF
 3. Loredana Arama
  Loredana Arama iulie 11, 20:31
  Se accepta la inscriere certificatul de nastere original plastifiat pentru stabilirea conformitatii copiei? Multumesc!
  • Ivona Burduja
   Ivona Burduja iulie 12, 11:14
   Bună ziua! Legea spune că prin plastifiere documentul își pierde originalitatea. Voi întreba la Oficiul Juridic
 4. Stefania
  Stefania iulie 12, 01:13
  Buna seara ! 1.Taxa de inscriere nu se mai poate achita si online ,la fel ca la simulare ? 2.In cazul celor care au nevoie sa demonstreze la alte universitati ca documentele in original sunt la UMF , se elibereaza o singura adeverinta sau cate este necesar ?
  • Ivona Burduja
   Ivona Burduja iulie 12, 11:04
   Bună ziua! Se poate plăti și online https://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Concurs%20de%20admitere/05%20-%20Cont%20pentru%20plata%20taxa%20inscriere.pdf Sigur
 5. Suzana
  Suzana iulie 12, 10:46
  Buna ziua, pot completa astazi 12.07.2019 formularul online de inscriere sau trebuie sa astept pana pe data de 15?
  • Ivona Burduja
   Ivona Burduja iulie 12, 10:53
   Bună ziua! Formularul se poate completa deja: https://admitere.umfiasi.ro/
 6. Alexia
  Alexia iulie 12, 13:29
  Buna ziua. Cum se procedeaza in cazul celor scutiti de taxa?
  • Ivona Burduja
   Ivona Burduja iulie 13, 07:27
   Bună ziua! Aduc la Comisia de înscriere actele doveditoare că sunt scutiți
 7. Enache Ioana
  Enache Ioana iulie 13, 09:52
  Lista cu repartizarea in sali pentru concursul de admitere se va publica si on-line?
  • Tudor
   Tudor iulie 16, 16:10
   Da, în cadrul secțiunii Admitere > Program de licență > Concurs de admitere
 8. Movila Irina
  Movila Irina iulie 13, 15:47
  Bună ziua , As vrea va rog sa ma lamuriti in legatura cu locurile pentru mediu rural.Daca completezi formularul bifand optiunea mediu rural atunci vei concura doar pentri acele locuri sau ai dreptul in functie de nota sa fii admis cu toti ceilalti canditati? Multumesc!
  • Tudor
   Tudor iulie 16, 16:11
   Bună ziua, Repartiția nu se face în funcție de mediul rural / urban.
 9. Andrri
  Andrri iulie 13, 18:33
  Bună ziua. În cazul în care am urmat un an bugetat la o altă facultate și acum doresc să susțin admiterea la UMF Iași stiu că v-a trebui sa aduc o adeverință cum că am urmat deja un an de studii bugetate. Întrebarea mea este: această adeverință trebuie depusă la dosarul de înscriere sau la confirmarea locului? Când voi completa formularul de înscriere la rubrica Ocuparea unui nebugetat voi selectat "Da" sau altă opțiune, dar voi avea posibiltatea ca în anul 2 sa trec pe locuri bugetate?
  • Tudor
   Tudor iulie 15, 15:34
   Buna ziua! La dosar trebuie depusă adeverința care atestă că ați urmat un an la buget la o altă facultate. Primul an îl veți face la cu taxă, cu posibilitatea ca din anul doi să treceți la buget.
 10. Lariss
  Lariss iulie 13, 21:30
  Lista cu repartizarea in sali pentru concursul de admitere se va publica si on-line?
  • Tudor
   Tudor iulie 15, 15:31
   Bună ziua! Listele se vor publica pe site-ul universității, secțiunea Admitere – https://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Pagini/concurs-de-admitere.aspx
 11. Sumandru Sebastian
  Sumandru Sebastian iulie 14, 14:45
  Bună ziua! Aș putea primi un loc la buget fără a da examenul de admitere dacă am luat premiul de excelență la clasa a XII-a la concursul național de chimie Magda Petrovanu organizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași? Vă mulțumesc anticipat!
  • Tudor
   Tudor iulie 15, 15:30
   Bună ziua, Au dreptul de a se înscrie și să fie înmatriculați fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, candidații cu diplomă de bacalaureat care au obținut, în perioada studiilor liceale, premiile I, II, III sau mențiune la olimpiadele școlare internaționale la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică sau premiile I, II sau III la faza națională a olimpiadelor școlare de la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică, recunoscute de M.E.N., în cel puțin unul din ultimii doi ani de școlarizare.
 12. Ioana
  Ioana iulie 14, 15:15
  Buna ziua! Anul acesta care este procentul intrebarilor la prima vedere si procentul intrebarilor din Cartea de Teste?
  • Tudor
   Tudor iulie 15, 15:16
   Bună ziua! Ponderea întrebărilor este stabilită de comisia care se ocupă de redactarea caietelor cu întrebări. Această informație nu este făcută publică înaintea concursului de admitere. Ca informație orientativă, vă pot spune ca anul trecut raportul a fost 50/50
 13. Enache Ioana
  Enache Ioana iulie 15, 07:51
  Listele cu repartizarea pentru concursul de admitere se vor publica si on line?
  • Tudor
   Tudor iulie 15, 15:10
   Bună ziua! Listele se vor publica pe site-ul universității, secțiunea Admitere - https://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Pagini/concurs-de-admitere.aspx
 14. Patrautanu
  Patrautanu iulie 15, 09:42
  Buna ziua!La fișa de înscriere trebuie neaparat sa scriu numărul foii matricole?
  • Tudor
   Tudor iulie 15, 15:05
   Bună ziua! Da! Secțiunea I.3.a 2 este obligatoriu de completat.
 15. Loredana
  Loredana iulie 15, 11:21
  Buna ziua. Se poate depune la dosar (pentru inscriere la admitere) o copie legalizata dupa certificatul de nastere? Multumesc.
  • Tudor
   Tudor iulie 15, 14:52
   Bună ziua! Nu este necesar să legalizați acest document. Veniți cu documentul în original și o copie. În dosar se va depune copia pe care se va menționa "Conform cu originalul". Chiar dacă veniți cu o copie legalizată, trebuie să aveți originalul la dumneavoastră.
 16. Nastasache Loriana
  Nastasache Loriana iulie 15, 11:28
  Buna ziua! Pentru confirmare locului cand trebuie sa venim?
  • Tudor
   Tudor iulie 15, 14:50
   - Candidații admiși pe locuri fără taxă ( lista a de la art. 32 din Metolologia Concursului de admitere) trebuie să confirme în scris locul, până la data de 09 august 2019, prin completarea unui angajament şi a achitării taxei de înmatriculare. - Candidații admiși pe locuri cu taxă (lista b de la art. 32 din Metolologia Concursului de admitere) trebuie să confirme în scris locul până la data de 09 august 2019, prin completarea unui angajament, a achitării taxei de înmatriculare și a 1/3 din taxa de școlarizare. - Primii 50 candidați din lista c de la art. 32 pot opta pentru ocuparea locurilor cu taxă prin completarea unui angajament până pe data de 09 august 2019. Achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare se va face în intervalul 10-16 august 2019, după afișarea numărului de locuri neconfirmate de candidații din lista b de la art. 32, doar de către candidații care au completat angajamentul și care se încadrează, în ordinea mediilor, în numărul de locuri rămase neconfirmate.
 17. Munteanu
  Munteanu iulie 15, 13:55
  Se accepta plastificarea certificatului de nastere ?
  • Tudor
   Tudor iulie 15, 14:18
   Bună ziua! Nu sunt acceptate acte laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. Vă indicăm să mergeți și să solicitați un duplicat.
 18. Maria
  Maria iulie 15, 17:04
  Bună ziua! In cazul persoanelor care sunt scutite de plătirea taxei de inscriere( orfane de un părinte), care sunt actele necesare pentru a dovedi acest lucru? Este suficientă prezentarea certificatului de deces?
  • Tudor
   Tudor iulie 16, 16:08
   Bună ziua, Este suficient prezentarea și atașarea la dosar a certificatului de deces în copie
 19. Cosmin
  Cosmin iulie 15, 18:01
  Buna ziua, Pentru plata taxei de inscriere prin internet banking,este suficienta dovada platii in format pdf tiparita de mine ? Ce alta dovada pot aduce pentru o plata efectuata prin internet banking ? Va multumesc.
  • Tudor
   Tudor iulie 16, 16:06
   Bună ziua, Este suficient PDF-ul respectiv. Colegii de la contabilitate vor verifica autenticitatea documentului.
 20. Sorin Popescu
  Sorin Popescu iulie 15, 20:28
  Bună seara! Care este locația unde se fac înscrierile pentru Bioinginerie? Mulțumesc!
 21. Madalina
  Madalina iulie 15, 22:13
  Daca depun dosarul la 2 facultati, avand in vedere ca parintii mei sunt profesori, pot fi scutita de plata taxei de admitere la ambele facultati?
  • Tudor
   Tudor iulie 16, 16:03
   Bună ziua, Da, sunteți scutită de taxă la ambele facultăți
   • Madalina
    Madalina iulie 16, 22:27
    Chiar daca nu depun actele in original la una din facultati?
 22. Sorina
  Sorina iulie 16, 07:42
  Bună ziua. Pentru plata taxei de înscriere, făcută prin internet banking, dovada originala plății o reprezinta ordinul de plata printat de mine. Este suficient acest OP, sau este necesar un alt act doveditor? Mulțumesc
  • Tudor
   Tudor iulie 16, 15:38
   Bună ziua, Este suficient PDF-ul respectiv. Colegii de la contabilitate vor verifica autenticitatea documentului.
 23. Remus Martin
  Remus Martin iulie 16, 08:41
  Buna ziua, Intentionez sa fac plata taxei de inscriere (in contul specificat pe site) prin internet banking. Va rog sa-mi spuneti ce dovada a platii pot sa aduc in afara tranzactiei in format pdf pe care pot sa o tiparesc dupa ce am facut plata. Va multumesc. Remus
  • Tudor
   Tudor iulie 16, 15:38
   Bună ziua, Este suficient PDF-ul respectiv. Colegii de la contabilitate vor verifica autenticitatea documentului.
 24. Adamache ioana
  Adamache ioana iulie 16, 11:06
  Buna ziua !in cartea cu teste pt examen bioinginerie , sunt multe subiecte cu răspuns greșit ,la examenul de simulare s-a făcut recorectare ,acum va fi la fel ?
  • Tudor
   Tudor iulie 16, 15:33
   Bună ziua, Toate întrebările vor fi verificate înainte de a fi introduse în baza de date pentru redactarea caietelor cu întrebări.
 25. Zenaida T.
  Zenaida T. iulie 16, 11:16
  Buna ziua! Unde putem vedea numarul de candidați înscriși pana acum?
 26. Ioana
  Ioana iulie 16, 15:58
  Buna ziua, este vreo problema daca am transmis de doua ori formularul online de inscriere? Multumesc !
  • Tudor
   Tudor iulie 16, 16:13
   Bună ziua! Nu! Comisia de înscriere va valida doar una din cele două înscrieri.
 27. Elena
  Elena iulie 16, 18:33
  Buna ziua.In cazul in care diploma in origina este este la Medicina dentara si doresc sa dau examen la Medicina generală este admisa copia legalizata a diplomei de bacalaureat?
  • Tudor
   Tudor iulie 17, 16:33
   Bună ziua, Da! Dar trebuie să atașați la dosar o adeverință luată de la secretariat care să ateste că originalul este la facultatea de Medicină dentară.
 28. Cristina
  Cristina iulie 16, 23:55
  Buna seara ! Se poate depune dosarul cu actele necesare inscrieri la fac de medicina specialitatea medicina generala de persoana imputernicita de mine prin imputernicire facuta la notar?iar daca rasp este da cererea de inscriere o pot face eu online?
  • Tudor
   Tudor iulie 17, 16:30
   Bună ziua, Dacă persoana în cauză are procură notarială, poate să se prezinte în locul dumneavoastră. Cererea poate fi completată de dumneavoastră sau de persoana respectivă.

Scrie un comentariu