Noutăți la concursul de admitere pentru studenții internaționali

dec. 16, 2020 | @ Academic | 0 comentarii

Senatul UMF Iași a aprobat Metodologia proprie privind desfăşurarea concursului de admitere la studii de licentă pentru candidatii internationali în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași pentru anul universitar 2021/2022. Potrivit acesteia, rezultatele de la bacalaureat nu mai sunt luate în consideraţie la ierarhizarea candidaţilor. O altă noutate este înscrierea exclusiv online – nemafiind necesară trimiterea dosarului fizic.

 „Interesul crescut al tinerilor din afara României pentru oferta noastră educațională demonstrează imaginea excelentă a Universității pe plan internațional. Așa cum s-a subliniat și în metodologia concursului de admitere, misiunea Universităţii de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa » din Iași este de a crea premisele pentru un act educaţional de cea mai înaltă calitate printr-un management academic modern orientat către libertatea de gândire și exprimare, mediu de învăţare prietenos și colaborativ, centrarea predării pe obţinerea de competenţe și abilităţi. Iar procesul de admitere trebuie să fie unul competitiv, echitabil și nediscriminatoriu, orientat pe crearea unui mediu multicultural de învăţare și formare”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

 Documente necesare înscrierii 

 • Foile matricole pentru fiecare an de liceu, în copii legalizate.
 • Scrisori de recomandare de la 2 cadre didactice (datele de contact: adrese de e-mail și număr de telefon) care pot oferi informaţii despre parcursul educaţional liceal al al candidatului, certificate oficial de instituţia de învăţământ absolvită. Responsabilitatea acurateţei informaţiilor revine în exclusivitate candidatului. Lipsa scrisorilor de recomandare nu atrage respingerea candidaturii la concursul de admitere.
 • documente care să ateste activitatea de voluntariat- scanat (dacă este cazul);
 • Cerere tip pentru  eliberarea  Scrisorii  de  acceptare  la  studii (state non-UE)/ Atestatului de recunoaştere/echivalare a studiilor efectuate în străinătate (state UE);
 • Copie legalizată după Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia*, autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă, însoțită de notele de la bacalaureat; diploma de bacalaureat nu este luată în consideraţie la ierarhizarea candidaţilor și se poate încărca on-line până la termenul limită înscris în calendarul de concurs.

 *In conformitate cu lista diplomelor de studii liceale recunoscute de MEC pentru înscrierea cetățenilor străini la studii universitare de licență, în vigoare și în conformitate cu cerințele CNRED (Centrul Naţional de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor – http://www.cnred.edu.ro/), postate pe site la data aprobării prezentei Metodologii: adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din SUA.

 Absolvenții promoției  2021, care nu au intrat încă în posesia diplomei de bacalaureat vor depune o adeverință oficială, semnată și/sau ștampilată (conform uzanței instituției emitente), emisă de instituția la care s-a susținut examenul de bacalaureat, care să specifice promovarea examenului de bacalaureat și notele finale obținute pentru fiecare probă. 

 • Certificat de naştere – copie legalizată.
 • Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (adeverință emisă de autoritatea locală) – scanat.
 • Paginile 1, 2, 3 și 4 ale paşaportului valabil cel puţin 6 luni după data acceptării la studii. Candidații din țări aparținând Uniunii Europene pot depune copie după Cartea de identitate – scanat;
 • Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie legalizată;
 • Certificatul medical din țara de origine sau de domiciliu, care va cuprinde dovada vaccinării pentru hepatita B; dacă se află / nu se află în evidenţă cu boli cronice; menţiunea că nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie; evaluarea stării psihice – scanat;
 • Certificatul de competenţă lingvistică, nivel minim B2, pentru limba în care optează să studieze, conform Anexei 1- scanat.
  Cetăţenii țărilor în care limba oficială este franceza (Franţa, Belgia, Luxemburg, Canada, Elveția, Benin, etc) și engleza (Marea Britanie, SUA, Noua Zeelandă, Australia, Irlanda, India, Canada, Africa de Sud, etc) sunt exceptaţi de la acestă cerinţă pentru programul de studiu în limba respectivă. Pentru programele de studiu în limba română candidaţii pot depune certificatul de absolvire a anului pregătitor, în locul certificatului de competenţă lingvistică.
 • Chitanţa care atestă taxa de procesare a dosarului.

După finalizarea aplicaţiei de înscriere on-line la concursul de admitere modificările documentelor depuse se vor putea face exclusiv la solicitarea comisiei de verificare.

 Dacă documentele sunt redactate în altă limbă decât franceză sau engleză este obligatorie și depunerea traducerii legalizate în limba română, franceză sau engleză

Modalitatea de înscriere

Candidatul va accesa platforma U.M.F. “Grigore T. Popa” din Iaşi (www.umfiasi.ro) la secţiunea Înscrieri studenți internaţionali și va încărca documentele scanate, precizate la punctual 3.2.; platforma va permite încărcarea documentelor de către candidați exclusiv în perioada menționată în calendarul de înscriere. Candidatul va preciza Facultatea și programul de predare pentru care se înscrie. Dacă candidatul dorește să aplice pentru mai multe facultăți/specializări de studiu, acesta va completa și va depune aplicații on-line distincte pentru fiecare opțiune, precizând ordinea opțiunilor la înscrierea on-line (în rubrica specială). Un candidat poate opta pentru maxim 3 facultăți sau specializări de studiu.

 

Grila de evaluare

Criteriul de selecție

Punctaj

Observații

Suma mediilor notelor din anii de liceu*

 

 

Suma mediilor notelor din anii de liceu la biologie*

 

 

Suma mediilor notelor din anii de liceu la chimie*

 

 

Suma mediilor notelor din anii de liceu la fizică*

 

 

Diplomă de absolvire a studiilor:

–    universitare medicale (minim 3 ani)

–    universitare nemedicale (minim 3 ani)

 

20 puncte

10 puncte

 

Activitate de voluntariat certificate de organizaţii naţionale sau internaţionale (ex : Crucea Roșie, Semiluna Roșie)

2 puncte/activitate

(se acordă maximum 8 puncte)

Studii liceale în limba în care urmează să își desfășoare studiile

10 puncte / an de studiu

 

Scrisoare de recomandare (2), care va fi redactată în limba de studiu pentru care aplică candidatul (engleză sau franceză) și va conține maximum 2500 de caractere.

max 30 puncte / scrisoare de recomandare

 

* normalizate la sistemul de notare 1-10

Vezi întreaga Metodologie, AICI.