Metodologia concursului de admitere pentru anul universitar 2021/2022

dec. 16, 2020 | @ Academic | 0 comentarii

Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a aprobat Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în UMF Iași în 2021. Ca noutate,  oferta educațională numără două specializări în plus: Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (durata studiilor: 3 ani) și  Audiologie și protezare auditivă  (durata studiilor: 3 ani). Ambele sunt sub rezerva autorizării provizorii a programului de către ARACIS și publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior.

„Pentru concursul de admitere din 2021 propunem două specializări noi: Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, în cadrul Facultății de Farmacie, și Audiologie și protezare auditivă  (durata studiilor: 3 ani), în cadrul Facultății de Bioinginerie Medicală, cu precizarea că ambele specializări sunt supuse aprobării Ministerului Educației. Ca măsuri de siguranță, dar și pentru că anul acesta s-a desfășurat fără probleme, păstrăm procesul de înscriere exclusiv online”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

În cadrul concursului de admitere, selectarea candidaților ține cont de nivelul pregătirii profesionale a acestora și se realizează prin două modalități:

  • Susținerea unui probe scrise (test grilă), în limba română, pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei.
  • Evaluarea performanțelor școlare și, eventual, universitare ale candidaților, pe baza dosarului personal depus, pentru locuri cu taxă în lei pentru a urma a doua specializare de studii universitare de licenţă.

Înscriere online

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv online, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse online (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

Test grilă

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu
și
– Chimie organică sau Fizică – la alegere

Pentru programul de studiu Farmacie

– Chimie organică – obligatoriu
și
– Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.

Pentru programele de studiu: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic:

la alegere între
– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)
sau
– Chimie organică.

Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Pentru programul de studiu Audiologie şi protezare auditivă

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Pentru programul de studiu Bioinginerie

la alegere între

– Matematică
sau
– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

 

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză pentru fiecare disciplină și specializare:

Facultate

Nr. materii

Nr. total de întrebări

Număr întrebări materie principală

Număr întrebări a doua materie obligatorie stabilită de candidat la alegere

Medicină
Medicină Dentară

2

90

54  (60%)*
(Biologie clasa a XI-a)

36 (40%)
(Chimie Organică sau Fizică)

Farmacie

2

75

45  (60%)
(Chimie Organică)

30 (40%)
(Biologie Vegetală sau
Biologie clasa a XI-a)

Bioinginerie

1

45

45  (100%)
(Biologie clasa a XI-a)

15

15  (100%)
(Matematică)

Asistență Medicală Generală

1

50

50  (100%)
(Biologie)

45

45  (100%)
(Chimie Organică)

Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare

Audiologie și protezare auditivă

1

45

45  (100%)

(Biologie)

Nutriție și dietetică

Tehnică Dentară

Asistență de Profilaxie Stomatologică

1

45

45  (100%)
(Biologie)

40

40   (100%)
(Chimie Organică)

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

1

40

40   (100%)
(Chimie Organică)

45

45  (100%)
(Biologie)

*Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați la concursul de admitere și în ordinea opțiunilor pentru programele de studii, în limita numărului de locuri (bugetate și cu taxă) pentru fiecare program de studii.

Media minimă de admitere este 5.00 (cinci). Calculul mediei finale se va efectua numai la candidații care au obținut minimum nota 5.00 (cinci) la proba scrisă, întrucât această probă este eliminatorie.

În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat inițial, se apelează la criterii de departajare după cum urmează:

  1. nota la proba scrisă,
  2. media de la bacalaureat,
  3. punctajul obținut la materia obligatorie la proba scrisă,
  4. nota obținută la examenul de bacalaureat la materia obligatorie de la proba scrisă.

După întocmirea listelor nominale ale candidaților cu rezultatele concursului de admitere în ordine descrescătoare, locurile se vor ocupa în limita numărului de locuri aferente fiecărui program de studiu, după cum urmează: mai întâi se vor ocupa locurile fără taxă (finanțate de la bugetul de stat), apoi locurile cu taxă. Candidații, care în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc fără taxă (finanțat de la bugetul de stat) sau un loc cu taxă la programul de studii ales ca primă opțiune, poate opta pentru următorul/următoarele program/programe de studii din lista de opțiuni completată la înscriere, în limita locurilor disponibile, după ocuparea locurilor de către candidații care au ales ca primă opţiune programul de studii respectiv.

Locurile pentru școlarizare cu taxă se ocupă în ordine strict descrescătoare a mediilor.

Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două tipuri de liste (alfabetice și cu ierarhizarea candidaților):

  • Liste iniţiale – generate înainte de depunerea contestațiilor și
  • Liste finale – generate după soluționarea contestațiilor, care vor cuprinde rezultatele definitive și incontestabile.

Repartiţia pe locurile rămase neocupate a candidaţilor eligibili se va face ȋn funcţie de media obţinută şi opţiunea exprimată ȋn momentul ȋnscrierii on-line.

La efectuarea acestei repartiţii, se vor avea ȋn vedere, ȋn ordine:

  • opţiunea candidatului;
  • media candidatului.