În ședința din 3 decembrie 2019, Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași a aprobat Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în UMF Iași în 2020. Față de metodologia anterioară, una dintre noutăți este scoaterea la concurs a cel puțin zece locuri bugetate pentru absolvenții de liceu care provin din sistemul de protecție social, conform Legii nr.221/18.XI.2019. Aceste locuri vor repartizate pe specializări de către Consiliul de Administrație. Potrivit metodologiei, dacă la o specializare nu se înscriu candidați din această categorie, locurile vor fi redistribuite, cu avizul CA, la specializările unde există candidați din această categorie, înainte de susținerea concursului de admitere. În cazul în care locurile nu se ocupă, vor fi redistribuite către ceilalți candidați.

Conform Metodologiei de admitere pentru anul universitar 2020/2021, se mențin aceleași discipline de examen pentru testul grilă și aceeași pondere a notei obținute la examenul de bacalaureat față de anul trecut. Admiterea la studii de licență în Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, pentru toate ciclurile universitare (atât pentru locurile finanțate de  bugetul de stat cât și pentru locurile cu taxă) se realizează numai prin concurs de admitere, în limita locurilor aprobate pentru anul respectiv. Numărul de locuri aprobat va fi publicat imediat după primirea Ordinului Ministerului Educației Naționale.

În cadrul Concursului de admitere, selectarea candidaților ține cont numai de nivelul pregătirii profesionale a acestora și se realizează prin două modalități:

 • Susținerea unui probe scrise (test grilă), în limba română, pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei.
 • Evaluarea performanțelor școlare și, eventual, universitare ale candidaților, pe baza dosarului personal depus, pentru locuri cu taxă în valută și locuri cu taxă în lei pentru a doua facultate.

Concursul de admitere se organizează de către UMF Iași pe domenii de licență, la următoarele specializări:

Din domeniul Sănătate:

 • Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata  studiilor 6 ani)
 • Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)
 • Asistență Medicală Generală (reglementată sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani),
 • Nutriție și Dietetică (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Tehnică dentară (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Cosmetică medicală și Cosmetologie  (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani),sub rezerva acreditării programului de către ARACIS și publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior
 • Asistență de Profilaxie Stomatologică (reglementată general, 180 credite, durata studiilor 3 ani), ),sub rezerva acreditării programului de către ARACIS și publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior

 Din domeniul Științe inginerești aplicate:

 • specializarea Bioinginerie – 240 credite (durata studiilor 4 ani).

 

Test grilă

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

 • Pentru specializările: Medicină și Medicină Dentară: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere.
 • Pentru specializarea Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.
 • Pentru specializările: Asistență Medicală Generală,Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Cosmetică medicală și Cosmetologie , Asistență de Profilaxie Stomatologică  –  la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau  sau Chimie organică.
 • Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)
 • Pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului).

În stabilirea numărului de întrebări dintr-un caiet de teză, la specializările la care există o disciplină de concurs obligatorie și una la alegere, se va ține cont de următoarea proporție:

 • 60% din întrebări vor fi din disciplina obligatorie,
 • 40% din întrebări vor fi din disciplina la alegere.

Întrebările pot fi de tip complement simplu sau/și complement multiplu.

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză pentru fiecare disciplină și specializare:

*Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză.

1Sub rezerva acreditării programului de către ARACIS și publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior.

Calculul mediei finale (cu două zecimale fără rotunjire) în vederea clasificării se va efectua astfel: 90% nota la testul grilă și 10% media la examenul de bacalaureat.

Pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de Bacalaureat, în loc de media la examenul de bacalaureat se va lua în considerare media aritmetică a anilor de liceu, calculată pe baza notelor din foile matricole.

 

Stabilirea ierarhiei și publicarea rezultatelor

Admiterea în învățământul superior, ca urmare a concursului, se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale (sau a numărului de puncte) obținute de candidați la concursul de admitere, în limita numărului de locuri (bugetate și cu taxă) pentru fiecare program de studii.

Media minimă de admitere este 5 (cinci). Calculul mediei finale se va efectua numai la candidații care au obținut minim nota 5 (cinci) la proba scrisă, întrucât această probă este eliminatorie.

În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat inițial, se apelează la criterii de departajare după cum urmează:

 1. media la proba scrisă,
 2. media de la bacalaureat,
 3. punctajul obținut la materia obligatorie la proba scrisă,
 4. nota obținută la examenul de bacalaureat la materia obligatorie de la proba scrisă.

Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în UMF Iași în 2020 poate fi găsită pe site-ul Universității urmând acest link