Au început înscrierile pentru concursul de admitere la UMF Iași

iun. 2, 2021 | @ Academic | 1 comentariu

Marți, 1 iunie 2021, s-a dat startul înscrierilor pentru concursul  de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Candidații din acest an vor concura pe 791 locuri fără taxă distribuite astfel: 304 la Medicină, 62 la Asistență Medicală Generală, 9 la Nutriție și Dietetică, 90 la Medicină Dentară, 27 la Tehnică Dentară, 8 la Asistență de Profilaxie Stomatologică, 90 la Farmacie, 71 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 74 la Bioinginerie. Numărul de locuri cu taxă în lei este de 585, repartizate astfel: 188 la Medicină, 123 la Asistență Medicală Generală, 34 la Nutriție și Dietetică, 64 la Medicină Dentară, 41 la Tehnică Dentară, 16 la Asistență de Profilaxie Stomatologică, 70 la Farmacie, 38 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 11 la Bioinginerie. Studenții internaționali au la dispoziție 630 de locuri pe cont propriu valutar.

 

Calendarul admiterii

Perioada înscrierilor – 1 iunie – 18 iulie

Test grilă – 25 iulie

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv on-line, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere. Candidatul își va crea un cont și va depune dosarul de concurs, cu documentele scanate.

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) fişă de ȋnscriere (generată în aplicație);

b) cartea de identitate (sau adeverință de la Serviciul Evidența Populației în cazul pierderii actului original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere;

c) pașaportul, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene cu domiciliul stabil într-unul din statele menționate.
Actul de identitate pe care candidatul l-a depus on-line va fi utilizat pentru legitimare la intrarea în sala de concurs.

d) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat.
Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate și autentificate de autoritățile de resort din țara emitentă.

e) pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu.
Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.

f) document eliberat de CNRED (Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) / MEC care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii de licență;

g) certificat de naștere;

h) certificat de căsătorie (unde este cazul).

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (unde este cazul) în limba engleză sau franceză;

i) adeverința medicală de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice și este „clinic sănătos”.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare. În cazul candidaților cu dizabilități care primesc avizul pentru „Apt pentru specializarea……” din partea Cabinetului Medical al U.M.F. “Grigore T. Popa”, se va asigura suport adițional adaptat nevoilor acestora.

j) chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere;

Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați

Candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;

Candidații care provin din sistemul de protecție socială vor prezenta documente care să confirme apartenența la această categorie;

Candidații care provin din mediul rural vor prezenta documente care să ateste absolvirea unui liceu din mediul rural (conform listei MEC);

k. lista cu opțiuni pentru programele de licență, care se completează on-line (conform tabelului de mai jos). Candidații care, în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc la programul de studii ales ca primă opțiune, pot opta pentru următorul program de studii din lista de opțiuni, în limita locurilor disponibile:

l. diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, precum și adeverință din care să reiasă regimul financiar pentru fiecare an universitar pentru candidații absolvenți ai învățământului superior care se înscriu pentru a urma un al doilea program de studiu

 

Taxe de înscriere

Pentru specializările Medicină, Medicină Dentară și Farmacie cuantumul taxei de înscriere este de 350 lei.

Pentru specializările Asistență Medicală Generală, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență de Profilaxie Stomatologică și Bioinginerie cuantumul taxei de înscriere este de 250 lei.

Taxa de înscriere este nereturnabilă şi nu poate fi transferată unei alte persoane.

Taxa de înscriere la concursul de admitere se va achita în contul deschis la B.R.D.-S.A. Iasi

IBAN: RO52BRDE240SV02421982400

CF: 4701100

Cod taxă: 1593

Cod Facultatea de Medicină: 0101

Cod Facultatea de Medicină Dentară: 0201

Cod Facultatea de Farmacie: 0301

Cod Facultatea de Bioinginerie Medicala: 0401

Se va menționa că suma reprezintă contravaloarea taxei de înscriere concurs admitere, sesiunea iulie 2021, pentru specializarea unde dorește să se înscrie candidatul, precizându-se numele și prenumele acestuia complet.

Sunt scutiți de plata taxei:

  • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
  • candidați până la vârsta de 26 de ani care sunt orfani de ambii sau unul dintre părinți;
  • candidaţi proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martir ai Revoluției;
  • salariații și copiii salariaților din cadrul U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași

Repartizarea candidaţilor în sălile de concurs va fi postată pe site-ul Universităţii cu 24 de ore înainte de începerea concursului. În ziua premergătoare concursului, candidații au acces la sala de concurs penru a identifica sala și a verifica că pe tabelul cu lista de candidați a sălii, afișat, se regăsește numele său.

În ziua concursului, candidaţii se vor prezenta în sala unde au fost repartizaţi, având asupra lor actul de identitate, codul de participare generat din aplicaţia de înscriere (printat), certificat de naștere și căsătorie pentru candidatele căsătorite și declaraţia epidemiologică, păstrând regulile de distanţare fizică în vigoare la data susţinerii concursului.

Intrarea în sala de concurs a candidaţilor se face începând la ora stabilită și anunțată de Comisia de Admitere pe baza listei afișate pe site-ul UMF și la sala de concurs.

Concursul va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

 

Disciplinele de concurs:

Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară
– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu
și
– Chimie organică sau Fizică – la alegere

Pentru programul de studiu Farmacie
– Chimie organică – obligatoriu
și
– Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.

Pentru programele de studiu: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică, la alegere între
– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)
sau
– Chimie organică.

Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare:
– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)
Pentru programul de studiu Bioinginerie, la alegere între:
– Matematică
sau
– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

 

Mai multe amănunte despre concursul de admitere, AICI