Nu se mai ia în calcul media de la bacalaureat la concursul de admitere organizat de UMF Iași

ian. 5, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

În ședința din 22 decembrie 2021, Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași a aprobat Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în UMF Iași pentru anul universitar 2022/2023. Conform Metodologiei, s-a scos din calculul notei de admitere media de la bacalaureat, care reprezenta 10%. Astfel, începând din acest an, clasificarea candidaților se va realiza doar pe baza notelor obținute la testul grilă.

Am eliminat media de la bacalaureat din calculul mediei finale la concursul de admitere pentru că ponderea era oricum nesemnificativă, de doar 10%. Considerăm că testul grilă rămâne cea mai obiectivă și relevantă cale de verificare a cunoștințelor candidaților.”, a subliniat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Concursul de admitere din Sesiunea Iulie constă în susținerea unei probe scrise (test grilă) pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei. Universitatea acordă cel puțin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, din categoria locuri repartizate statistic, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, Universitatea le distribuie către ceilalți candidați. Durata tezei este de 3 ore.

În cadrul Concursului de admitere, selectarea candidaților ține cont numai de nivelul pregătirii profesionale a acestora și se realizează prin două modalități:

Susținerea unui probe scrise (test grilă), în limba română, pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei.

Evaluarea performanțelor școlare și, eventual, universitare ale candidaților, pe baza dosarului personal depus, pentru locuri cu taxă în valută și locuri cu taxă în lei pentru a doua facultate.

Concursul de admitere se organizează de către UMF Iași pe domenii de licență, la următoarele specializări:

A. Programe de studiu din domeniul Sănătate (reglementate sectorial și general):

 • Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)
 • Asistență Medicală Generală (reglementată sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani),
 • Nutriție și Dietetică (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Tehnică dentară (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Asistență de profilaxie stomatologică (reglementată general, 180 credite, durata studiilor 3 ani)
 • Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Audiologie și protezare auditivă (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

B. Domeniul Științe inginerești aplicate:

 • program de studiu Bioinginerie – 240 credite (durata studiilor 4 ani)

Înscrierea candidaţilor, exclusiv online

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv on-line, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse on-line (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

Susţinerea probei scrise

În funcţie de programul de studiu, disciplinele de concurs sunt următoarele:

Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică (la alegere)

Pentru programul de studiu Farmacie:

– Chimie organică (obligatoriu) și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.

Pentru programele de studiu: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic: la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică.

Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Pentru programul de studiu Audiologie şi protezare auditivă: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Pentru programul de studiu Bioinginerie: la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Corectarea tezelor

După epuizarea timpului alocat probei scrise, se procedează la corectarea electronică a tezelor. Comisia de admitere a fiecărei facultăți procedează la transformarea punctajului în notă pentru fiecare teză (procedură asistată de calculator și verificată de comisia de corectură) și trecerea notei (cu două zecimale, fără rotunjire) pe teză.

Convertirea punctajului înnotă se face astfel:

Nota = 1 + 9 x (puncte primite) / (punctaj maxim)

Nota obținută la testul grilă reprezintă nota de admitere!

Afișarea rezultatelor

Admiterea în învățământul superior, ca urmare a concursului, se face strict în ordinea descrescătoare a notelor obținute de candidați la concursul de admitere și în ordinea opțiunilor pentru programele de studiu, în limita numărului de locuri (bugetate și cu taxă) pentru fiecare program de studii.

Nota minimă de admitere este 5.00 (cinci). Clasamentul final se va efectua numai pentru candidații care au obținut minimum nota 5.00 (cinci) laproba scrisă, întrucât această probă este eliminatorie. În cazul existenței mai multor candidați cu notă egală cu cea a ultimului loc repartizat inițial, se apelează la criterii de departajare după cum urmează:

 1. punctajul obținut la materia obligatorie la proba scrisă (biologie)
 2. media de la examenul de bacalaureat.