Concurs de admitere pentru românii de pretutindeni

ian. 27, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Senatul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași a aprobat metodologia de admitere pentru românii de pretutindeni pentru anul universitar 2023-2024. Potrivit acesteia, evaluarea candidaților se realizează în urma unui concurs de dosare. Se iau în calcul media notelor de la bacalaureat (condiție minimă obligatorie), diplome care atestă obţinerea premiului I, II, III la olimpiade şcolare la nivel naţional/internaţional în domeniile Biologie/Fizică/Chimie/Matematică/Ştiinţe/Ştiinţele vieţii/Informatică, diplome de absolvire a cursurilor universitare, acte de voluntariat în cadrul Crucii Roşii/Semilunii Roşii și scrisoarea de intenție. Pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, în locul mediei la examenul de bacalaureat se va lua în considerare media aritmetică a anilor de liceu, calculată pe baza notelor din documentele care certifică situația școlară.

Dosarele sunt evaluate de către Comisia Centrală a Universității pentru admiterea românilor de pretutindeni, formată din reprezentanți ai tuturor facultăților, numită prin decizia Rectorului.

În urma evaluării dosarelor, se va realiza ierarhia candidaților pe facultăţi şi programe de studiu. În cazul egalității de punctaj final pentru doi sau mai mulți candidați la aceeași facultate/program de studiu, se vor aplica următoarele criterii de departajare, în ordinea menționată mai jos:

  • nota de la bacalaureat (media aritmetică finală a probelor de examen)
  • media aritmetică a notelor de la disciplina Biologie studiată în timpul liceului
  • media aritmetică a notelor de la disciplina Chimie studiată în timpul liceului
  • media aritmetică a notelor de la disciplina Fizică studiată în timpul liceului
  • media aritmetică a notelor de la disciplina Matematică studiată în timpul liceului

Cine se încadrează în categoria „români de pretutindeni”

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Ce trebuie să conțină dosarul de candidatură

a) Cerere de înscriere (Anexa 2) – 1 exemplar;

b) Copia certificatului de naștere – 1 exemplar;

c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini – 1 exemplar;

d) Copia certificatului de căsătorie, după caz – 1 exemplar;

e) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – 1 exemplar;

f) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite – 1 exemplar;

g) Declarație pe proprie răspundere că nu dețin carte de identitate românească (copie legalizată la notariat) – 1 exemplar (Anexa 6);

h) Diplome care atestă participarea la olimpiade școlare (dacă este cazul);

i) Diplome de absolvire a studiilor universitare (minim 3 ani) medicale sau nemedicale (dacă este cazul);

j) Dovezi care să ateste activități de voluntariat în cadrul Crucii Roșii/Semilunii Roșii (dacă este cazul);

k) Scrisoare de intenție în care candidatul va demonstra motivația de a studia în domeniul propus, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și modul în care activitățile anterioare îl califică pentru a fi admis la linia de studiu la care aplică;

l) Adeverința medicală tip de la medicul de familie, specificându-se faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare;

m) 1 fotografie dimensiunea 3/4 cm.