Raportul rectorului UMF Iași, pentru anul universitar 2018-2019

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, a prezentat marți, 31 martie 2020, în ședința de Senat, care s-a desfășurat online, raportul anual privind starea Universității pentru anul universitar 2018-2019. În aceeași ședință, s-a hotărât ca pentru anul universitar 2020-2021 să nu se majoreze taxele.

„A fost un an bun pe toate planurile, pentru că ne-am realizat toate obiectivele principale, iar rezultatele sunt palpabile: UMF Iași se află în cele mai importante clasamente internaționale ale instituțiilor de învățământ superior, ne-am dezvoltat pe partea de infrastructură, stăm excelent la capitolul internaționalizare și, în plus, avem un excedent bugetar de 70.504.614 lei”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.

Firul roșu al Raportului Rectorului rămâne asumarea obiectivelor înscrise în Planul Strategic de Dezvoltare 2016-2020, a cărui viziune „constă în recunoaşterea pe plan internaţional a Universităţii ca instituţie de cercetare avansată, ca lider european în activitatea de cercetare şi excelenţă în învăţământ, dedicată impactului pozitiv în viaţa studenţilor, absolvenţilor şi a personalului, precum şi în comunităţile de la nivel local, naţional şi internaţional”.

„Misiunea asumată de către Rectorul Universității este Excelenţă prin prosperitate. Obiectivul fundamental este acela de a se continua efortul direcţionării activităţii Universităţii către EXCELENŢĂ – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut şi stimulativ intelectual, atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral”, a subliniat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.

Studii de licență: 8868 studenţi

În anul universitar 2018-2019 s-a urmărit menţinerea cifrei de şcolarizare la nivelul aprobat de Ministerul Educației Naționale la care s-a adăugat numărul de locuri cu taxă. Numărul total de studenţi înscriși la cele patru facultăţi  ale UMF Iași, la programe de licență, conform statisticii transmisă la Ministerul Educației Naționale la data de 1 ianuarie 2019, este de 8868 studenţi, repartizați astfel: Medicină – 5606, Medicină Dentară – 1896, Farmacie – 789, BIM – 584. În funcție de limba în care se desfășoară studiile, cei 8868 studenţi se împart astfel: 1097 studiu în limba engleză, 1254 studiu în limba franceză şi 6517 studiu în limba română. Din totalul de studenți înscriși, 2580 sunt străini (din 53 de țări).

12 programe de masterat în domeniile medicină, medicină dentară şi ştiinţe inginereşti aplicate

La începutul anului universitar 2018-2019 exista un număr de 12 programe de masterat în domeniile medicină, medicină dentară şi ştiinţe inginereşti aplicate, dintre care trei în limbi de circulaţie internaţională: engleză şi respectiv franceză. Au fost şcolarizaţi un total de 331 masteranzi în anul I şi II.  Conform legislaţiei, UMF Iaşi organizează şi desfăşoară examen de disertaţie doar pentru absolvenţii proprii, examen care constă într-o singură probă şi anume prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. În luna februarie 2019 au susţinut disertaţia un număr de 10 absolvenţi din promoţiile anterioare. Nota minimă la disertație a fost 8.75, iar nota maximă a fost 10. În luna iulie 2019 au susţinut disertaţia un număr de 110 absolvenţi din promoţia curentă şi 3 din promoţiile anterioare. Nota minimă la disertație a fost 9, iar nota maximă a fost 10.

Au fost susţinute 27 teze de doctorat

La finalul anului universitar 2018-2019, situaţia doctoranzilor admişi la doctorat în septembrie 2018 a fost următoarea:

– Domeniul Medicină: din cei 60 studenţi-doctoranzi admişi la doctorat, la care se adaugă un doctorand admis la doctorat în septembrie 2017 (care a avut întrerupt doctoratul un an în perioada 07.02.2018 -06.02.2019), 59 (97%) au promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific; 2 doctoranzi (3%) s-au retras din motive personale;

– Domeniul Medicină dentară: toți cei 8 (100%) studenţi-doctoranzi admişi la doctorat au promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific;

– Domeniul Farmacie: toți cei 7 (100%) studenţi-doctoranzi au promovat programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific.

În urma concursului de admitere, au fost admişi un număr de 58 studenţi doctoranzi în regim de finanțare de la bugetul de stat, 33 cu frecvenţă / cu bursă şi 25 cu frecvenţă redusă / fără bursă, 23 studenţi doctoranzi cu taxă în lei și un doctorand cu taxă pe cont propriu valutar. Dintre cei 23 doctoranzi admiși la forma de învățământ cu taxă în lei, doi au fost transferați cu aprobarea M.E.N. pe cele două locuri bugetate, cu frecvență redusă, fără bursă, alocate rromilor, neocupate în cadrul concursului de admitere.

În anul universitar 2018-2019 au fost finalizate şi susţinute 27 teze de doctorat, 24 în domeniul Medicină, una în domeniul Medicină Dentară şi 2 în domeniul Farmacie.

Rezidențiatul și studiile postuniversitare

Concursul de rezidențiat, care trebuia să se desfășoare în 17 noiembrie, a fost amânat, din motive administrative până pe 8 decembrie 2019. Acesta s-a desfășurat în cele şase centre universitare: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu-Mureş şi Timişoara. În centrul universitar Iași au participat aproximativ 350 cadre didactice pentru organizarea fără incidente a concursului de rezidențiat.

Amintim o serie de noutăți privind concursul de rezidenţiat, sesiunea 8 decembrie 2019, astfel: locurile/posturile pentru specialitatea „Chirurgie orală şi maxilo-facială” s-au publicat numai pentru domeniul medicină, după tematica de concurs aferentă acestui domeniu. Candidaţii care la concursul de rezidenţiat, domeniul medicină, au obţinut punctajul necesar pentru a opta pentru specialitatea „Chirurgie orală şi maxilo-facială” trebuie să deţină la momentul alegerii locului/postului de rezident atât diploma de licenţă de doctor-medic, cât şi diploma de licenţă de medic dentist/doctor-medic stomatolog.

În anexa „Nomenclator de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală” la „Domeniul medicină dentară”, s-a introdus o nouă specialitate: Chirurgie stomatologică şi maxilo-facială cu durata de 5 ani. De asemenea, două specializări din domeniul farmaceutic eliminate din “Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală” în perioada 2001-2006 au fost reintroduse de Ministerul Sănătății, la solicitarea Colegiului Farmaciștilor din România, a universităților de medicină și farmacie din București, Iași, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Craiova, precum și a industriei farmaceutice care se confruntă, în ultimii ani, cu o criză de specialiști în aceste domenii. Astfel, potrivit unui Ordinul 1746/nov. 2019, prin care se completează OMS nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, se atestă fatul că „începând cu rezidențiatul din anul 2020 se reia formarea în specialitățile «farmacie generală» și «industrie farmaceutică și cosmetică»”.

Pentru cele 7062 de poziţii (6798 de locuri şi 264 de posturi), scoase la concurs la nivel naţional, cu 1386 mai multe locuri și posturi decât în 2019 s-au înscris 8876 de candidaţi, cu 417 candidați înscriși mai mult decât în noiembrie 2018.

La Iaşi s-au înscris 1528 candidaţi – cel mai mare număr, după UMF Bucureşti: 1087 la Medicină (pe  706 locuri și 21 posturi), 314 la Medicină Dentară (pe 232 de locuri) şi 127 la Farmacie (100 locuri).

„La nivel naţional, suntem a doua universitate ca opţiune pentru candidaţii la intrarea în specialitate pentru 2 (Medicină și Medicină Dentară) din cele 3 domenii, excepție făcând Farmacia, la care ne clasăm pe locul 3. În urma concursului de rezidențiat din decembrie 2019, Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași s-a clasat mai bine, comparativ cu anii anteriori, obținând la Domeniul Medicină Dentară punctajul maxim”, arată rectorul, în raportul prezentat în ședința de Senat.

În urma concursului de rezidenţiat din 8 decembrie 2019, în anul 2020 au fost înscrişi la UMF Iaşi 984 rezidenţi.

În anul 2019 au fost organizate două sesiuni de examen medic specialist (martie si octombrie). La examenul de medic specialist în cele două sesiuni s-au înscris 456 candidaţi.

În anul universitar 2018 – 2019 au fost propuse 84 de cursuri postuniversitare, din care s-au efectuat 54 (două cursuri s-au repetat de 5 ori, două de două ori și unul de trei ori). S-au înscris 2579 cursanți şi au absolvit 2548(98,79%).

Creșterea performanţei în cercetarea ştiinţifică

Obiectivul general al activităţii de cercetare ştiinţifică este: creșterea performanţei în cercetarea ştiinţifică cu integrarea UMF „Grigore. T. Popa” Iaşi în spaţiul european al cercetării ştiinţifice.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF Iași) este cotată în Top 25 Publicații interdisciplinare, în sistemul de evaluare a instituțiilor de învățământ superior U-Multirank, care a dat publicității în data de 4 iunie datele actualizate pentru 2019.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași este singura instituţie de învăţământ medical din România cotată în topul „The Times Higher Education University Impact Rankings”, dat publicității pe 3 aprilie 2019. The Times Higher Education University Impact Rankings este singurul clasament global de performanță care evaluează universitățile în baza Obiectivelor Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă.

Principalele surse ale dezvoltării infrastructurii de cercetare în anul 2019 au constituit-o achizițiile de echipamente și software dedicate având ca finanțare bugetele proiectelor de cercetare aflate în derulare în anul 2019, fondurile structurale accesate de Universitate în cadrul programelor POCU și POSCCE, dar și fondurile bugetului pentru dotări și investiții al Universității din care o parte alocate prin granturile interne cu finanțare din veniturile proprii.

Dintre rezultatele importante ale activității de cercetare științifică și ale managementului acesteia în anul 2019, de remarcat ar fi:

– publicarea pe isiwebofknowledge a unui număr de 479 articole în reviste cotate ISI, având factorul de impact cumulat 1066.561, cu autori cercetători ai Universității (cadre didactice titulare, cercetători postdoctorali, cercetători în formare – doctoranzi, masteranzi).

– OSIM a acordat Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și Universității Tehnice Gheorghe Asachi, brevetul de invenție cu titlul Procedeu de separare a acetofenonei, rezultat din proiectul de cercetare transnațională derulat în cadrul programului ERA-NET, ERA-IB, în perioada 2013-2015, cu titlul MICROscale downstream processing TOOLbox for Screening and process development, responsabil de proiect Prof.Univ.Dr. Anca Irina Galaction.

– Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a participat în calitate de Co-solicitant la depunerea, înregistrarea și examinarea cererii de brevet cu titlul Procedeu de obţinere de magnetită funcţionalizată cu carboximetilceluloză (cmc) ca substanţă de contrast pentru imagistica MRI/THz. Invenția a rezultat în cadrul proiectului de cercetare – dezvoltare experimentală cu tema Nanoparticle-enabled Terahertz molecular imaging as advanced early-stage diagnostic of gastric neoplasia, implementat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași în parteneriat cu UMF Iași în perioada 12.09.2017-31.12.2018, responsabil de proiect Prof.Univ. Dr. Vasile Drug.

– UMF s-a implicat, în calitate de instituție gazdă/beneficiară, în depunerea a două aplicații în cadrul programului Erasmus+ Parteneriate Strategice, 6 proiecte la competiții organizate de Comisia europeană în cadrul programului H2020, dintre care 2 proiecte în programul ERA-NET COFUND, 2 proiecte în competiții de colaborare bilaterală, 4 proiecte în programul EEA Grants (RO-NO Mobility și RO-NO Collaborative Research Grants), o aplicație de colaborare bilaterală/multilaterală și în 2 aplicații pentru finanțarea unor proiecte de cercetare în competițiile organizate de asociații americane.

– Dintre cele 15 aplicații internaționale în care UMF Iași a participat în anul 2019, un număr de 4 propuneri de proiecte au fost selectate pentru finanțare, unele se află în evaluare, iar altele sunt câștigate în urma finalizării evaluărilor din competițiile anului 2018 și 2017(un proiect NATO).

– Și în anul 2019 Universitatea a susținut participarea în cadrul competiției de proiecte organizate de UEFISCDI în cadrul PNCDI III – Subprogramul Proiecte de Mobilitate a cercetătorilor, în vederea câștigării finanțarii pentru stagii de cercetare în străinătate, participare la cursuri, conferințe internaționale, sau pentru finanțare a taxelor de publicare în regim open-access cât și în cadrul Subprogramului de Proiecte de Mobilitate a cercetătorilor din disapora.

– În afară de competiția organizată de Ministerul Cercetării și Inovării în cadrul PNCDI-III, la care s-a înregistrat o participare importantă, în anul 2019 s-a înregistrat și un contract de prestări servicii de cercetare către Institutul Regional de Oncologie Iași – beneficiar al unui grant național, în care a fost prevăzută subcontractarea unor activități pentru care a fost selectat un colectiv de cercetărori din cadrul Departamentului CEMEX.

– Universitatea a acordat un grant de necesitate (în sumă de 6500 lei) pentru finanțarea parțială a cheltuielilor ocazionate de participarea la un stagiu de cercetare la Universitatea Medicală din Varșovia, Polonia, a cercetătoarei Asist.univ.Dr. Adriana Trifan, diferența find asigurată din grantul PN-III-MC-2019 câștigat ulterior.

– În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 s-au derulat atât cele 12 granturi interne de cercetare finanţate în cadrul programului de granturi interne din competiţia organizată în anul 2018, cât şi cele 12 granturi interne din competiţia 2017.

– în anul 2019 s-a elaborat, aprobat şi lansat o nouă competiţie de granturi interne, ale cărei regulamente de organizare şi desfăşurare au fost aprobate prin Hotărârea nr. 19/26.09.2018 a Senatului. Competiţia de granturi interne 2019 au fost lansată în data de 23.10.2019, cu perioada pentru depunerea a aplicațiilor între 15 noiembrie 2019 și 5 ianuarie 2020. Au fost înregistrate și validate ca eligile un număr de 16 propuneri de proiect de tip Echipe-Idei și 13 aplicații de granturi pentru tineri cercetători.

Dezvoltarea instituțională: clădirea Nicolae Leon, Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS, Centrul de Simulare Medicală

Dezvoltarea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost susținută și în anul 2019 prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate în evaluare și prin implementarea/ sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare/ finalizate în cadrul programelor: POCU, POR, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială – Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeană – Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Pe perioada anului 2019 au fost depuse 6 proiecte pentru fondul CNFIS- FDI și au fost finanțate toate cele 6. Tot în decursul anului 2019 a fost scris un proiect ROSE și finanțat.

A fost de asemenea finanțat un proiect POR, Clădirea „Nicolae Leon”, proiect cu titlul “Recompartimentare, modernizare spații de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent” a imobilului din strada Ghica Vodă nr. 13, Modernizarea infrastructurii educaționale în cadrul UMF Iași, în condiții de durabilitate și incluziune socială.

În perioada raportată au fost depuse și cereri de finanțare (proiecte) POR, Granturi pentru Universități ROSE, Fondul de Dezvoltare Instituțională FDI-CNFIS pentru diversificarea în acest fel a resurselor financiare disponibile dar și a posibilităților de colaborare internațională și a activităților posibile de a fi implementate. De remarcat proiectul „Investiții în infrastructura de învățământ din cadrul UMF Iași – Centrul de Simulare” în valoare de 29.982.236,00 lei, care vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale a UMF Iași prin dotarea unui Centru de Simulare Medicală, în condiții de performanță,durabilitate și incluziune socială.

Un alt proiect deosebit este și Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS, cu valoarea de 6.377.465,62 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea și operaționalizarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS în vederea exploatării oportunităților economice generate de economia argintie și pentru a sprijini dezvoltarea și transferul de soluții tehnologice/servicii către economie în vederea generării de valoare adaugată și gestionării provocărilor societale reprezentate de îmbătrânirea populației, accesibilitatea serviciilor socio-medicale, calitatea actului medical și prevenția, diagnosticarea și terapia bolilor.

Resursele financiare: excedent în valoare de 70.504.614 lei

În plan financiar, finanţarea universităţii s-a realizat în baza veniturilor proprii realizate, atât ca servicii în cadrul contractului instituţional și complementar cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cât şi a resurselor obţinute din activităţile proprii desfăşurate, conform Legii nr. 1/2011 a Educatiei Naţionale, în următoarea structură:

  1. Finanţarea instituţională, valoarea contractului instituţional şi a actelor adiţionale a fost în sumă de 134.415.481 lei
  2. Finanţarea complementară, valoarea contractului complementar şi a actelor adiţionale a fost în sumă de 3.623.891 lei
  3. Venituri proprii realizate din activitatea de bază, în valoare de 125.775.931 lei

TOTAL încasări realizate în cadrul activităţilor desfăşurate în anul anul 2019 – în sumă totală de 262.431.338 lei. Din totalul încasărilor realizate pentru activităţile desfăşurate în anul financiar 2019, ponderea sursei de finanţare din contractele instituţionale (finanţare de bază şi finanţare complementară) reprezintă 50.13 %.

Din totalul plăţilor efectiv realizate pentru activităţile desfăşurate în anul financiar 2019, ponderea sursei de finanţare din contractul instituţional şi contractul complementar reprezintă doar 60,44% .

Plăţile efectuate sunt regăsite în veniturile curente realizate până la data de 31 decembrie 2019.

Total venituri universitate în anul 2019 – 263.431.597 lei

Total cheltuieli universitate în anul 2019 – 192.926.983 lei

Rezultatul patrimonial al exerciţiului la data de 31.12.2019 este reprezentat prin excedent în valoare de 70.504.614 lei.

Relații internaționale: UMF Iași, membru titular AUF

În cadrul programului Erasmus, Universitatea are încheiate 57 de acorduri cu universităţi prestigioase din Belgia, Cehia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Spania, Turcia, Polonia, Macedonia, Slovenia, Spania. În anul universitar 2018-2019, prin aplicație a fost prevăzut realizarea unui număr de 96 mobilități și s-au realizat 89 mobilități, observându-se o creștere a mobilităților față de anul anterior.

Din luna ianuarie 2012, U.M.F. „Grigore T. Popa” Iaşi a devenit membru asociat al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) în Europa Centrală și Orientală (ECO), iar de la sfârșitul anului 2019 a devenit și membru titular. „În cadrul acestei colaborări menţionăm, pe lângă programul de burse «Eugen Ionescu» ce se desfăşoară pe parcursul întregului an academic, şi acţiunea «Zilele Fancofoniei”, care are loc în fiecare an în luna martie. În ceea ce priveşte programul de burse „Eugen Ionescu», realizat în cadrul colaborării cu AUF, ca membru asociat, în anul academic 2018-2019, au aplicat la Universitatea noastră un număr de 102 doctoranzi şi post doctoranzi din 14 ţări francofone:, Universitatea a trimis spre participare la concurs un număr de 9 «Attestation d’accueil». În urma concursului, doi bursieri au urmat stagii, fiecare de câte 3 luni, în cadrul Facultăţilor de Farmacie şi Bioinginerie Medicală”, subliniază rectorul, în raportul său.

Fiind una dintre cele mai dinamice universități de medicină din țară, UMF Iași este de asemenea o instituție orientată spre cultivarea legăturilor academice și care promovează excelența în programele de studiu, prin participarea la târguri educaționale:  StudyRama Bruxelles (Belgia), International Education Road Show Barcelona (Spania), International Einstieg Fairs Munchen (Germania), Education Fair Findland, Helsinki (Finlanda), International Gulf University Fair Casablanca (Maroc), International Einstieg Fairs Dortmund (Germania), EAIE Helsinki (Finlanda).

Realizarea strategiei UMF 2020: centru de cercetări fundamentale

Din punct de vedere al dezvoltării patrimoniale, conform strategiei UMF 2020 au fost propuse 25 de proiecte de investiţii atât pentru susţinerea cadrului academic cât şi pentru cel administrativ. La momentul 2019 au rămas în listă doar 22 de proiecte, 3 dintre acestea fiind finalizate („Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală-CEMEX”, „Spații metodico-didactice prin refuncționalizarea Corpului Principal al Universității” și obiectivul de investiții „Consolidare Centrul de Limbi Moderne”) .

În anul 2018 au fost demarate lucrările pentru obiectivul „Recompartimentare, modernizare spatii de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent” (Clădirea denumită acum „Nicolae Leon”), data de finalizare a acestuia fiind finele anului 2019, obiectivul fiind în 2019 obiectul unei finanțări prin Axa 10.3 – POR de cca 25 milioane lei.

De asemenea, în anul 2018, ca urmare a recertificării indicatorilor tehnico-economici, au fost continuate lucrările la obiectivul U.M.F. – Corp “Mihail Kogălniceanu”, lucrări ce s-au derulat și finalizat pe parcursul anului 2019. Urmează dotarea cu echipamente a centrului de simulare, astfel încât estimăm ca la data de 01 octombrie 2020, centrul să fie deschis procesului didactic.

În anul 2018 a fost momentul aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții Cămin C9 și Cămin E1, lucrările pentru acesta din urmă fiind demarate în anul 2019. Pentru ambele obiective, în 2019 s-au actualizat indicatorii tehnico-economici, ca urmare a modificării legislației obligatorii aplicabile în materia costurilor forței de muncă din domeniul construcțiilor.

În anul 2019 Universitatea a achiziţionat din venituri proprii corpul de clădire din str. Doctor Iacob Cehac, în care va funcţiona Centrul de Cercetări Fundamentale.

Toate acestea demonstrează capacitatea managementului Universității de a analiza și decide asupra oportunităților de finanțare, de a organiza orice acțiune în sensul eficientizării maxime a resurselor și de a gestiona eficient resursele UMF, astfel încât să determine excedent”, concluzionează prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Raportul integral AICI.